Wat moet nieuwe kabinetsvisie op toezicht zeggen over Regionale Uitvoeringsdiensten?

Per 1 januari 2014 zijn alle Regionale Uitvoeringsdiensten opgericht en vormen zij een landelijk dekkend systeem. Wat moet een nieuwe (derde) kaderstellende visie zeggen over de RUD’s? Lees hier het schaduw-standpunt van de ToezichtTafel.

Een Regionale Uitvoeringsdienst, ook wel Omgevingsdienst genoemd, is één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu (minimaal het Basistakenpakket) en mogelijk ook bouwen, natuur en water. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben (een deel van) hun taken op het genoemde terrein opgedragen aan de RUD’s. Daarmee is een substantieel deel van het lokale toezicht gereorganiseerd. De diensten worden geacht met meer kennis van zaken te kunnen opereren.

De RUD’s zijn verantwoordelijk voor het toezicht op een groot deelvan de Nederlandse bedrijven. Afstemming van het toezicht met de landelijke inspecties is daarom noodzakelijk. Dat heeft een aantal consequenties.

Kwaliteit
Voor alle RUD’s geldt de 3de Kaderstellende Visie op Toezicht onverkort.
Het functioneren en de geleverde kwaliteit van de RUD’s zal in de jaren 2016-2017 worden geëvalueerd door de Inspectie L&T.

Onafhankelijkheid
Om de slagvaardigheid van de RUD’s te vergroten zullen alle gemeenten en provincies de besluitvorming inzake individuele gevallen mandateren aan de directeur van de betreffende RUD. Dit zal uiterlijk per 1-1-2015 geregeld moeten zijn.

Samenwerking met rijksinspecties
Omdat bij de bedrijven waarop toezicht gehouden wordt door de RUD’s ook een aantal landelijke inspecties actief is, is fstemming van controles en eventuele vervolgacties nodig om toezichtlasten te kunnen beperken en efficient toezicht te kunnen houden. Daarom zullen daar waar mogelijk toezichtacties worden ingepland zodat deze via Inspectieview inzichtelijk zijn voor andere toezichthouders. Eventueel kunnen acties worden gecombineerd.

Aansluiting op Inspectieview is daartoe noodzakelijk. Voor BRZO-RUD’s is de uiterlijke datum waarop dat moet zijn gerealiseerd 1-1-2015. Voor de andere RUD’s is dat uiterlijk 1-1-2016.

Het inplannen van bezoeken aan BRZO-inrichtingen geldt uiterlijk vanaf half 2015, voor de overige inrichtingen vanaf 2016.

Er komt een vertegenwoordiging van de RUD’s als volwaardig lid in de Inspectieraad.

Informatie-uitwisseling
Om toezichtlasten te kunnen beperken en risico-gericht toezicht te kunnen houden is uitwisseling van gegevens via Inspectieview noodzakelijk. Om gegevens goed te kunnen uitwisselen dienen afspraken te worden gemaakt over te verzamelen data en de kwaliteit daarvan. Inspecties en RUD’s zullen daarover nadere afspraken maken die in 2015 worden geformaliseerd.

Op basis van toezicht krijgt elke toezichthouder een beeld van het geïnspecteerde bedrijf, het zogenaamde nalevingsprofiel. Er wordt van uit gegaan dat het nalevingsprofiel van een bedrijf van de ene toezichthouder informatief is voor de andere toezichthouders. Het is echter nog onvoldoende aangetoond in welke mate dit het geval is. Daarom zullen de Inspectieraad en de gezamenlijke RUD’s een wetenschappelijk onderzoek entameren naar de relaties tussen de nalevingsprofielen. Dit onderzoek zal begin 2015 dienen te zijn afgerond.

Toezichthouders van zowel RUD’s als verschillende rijksinspecties bezoeken bedrijven. Tijdens deze bezoeken kunnen zij zaken waarnemen die niet direct tot hun bevoegdheid of domein van toezicht behoren, maar die wel belangrijk kunnen zijn voor andere toezichthouders. Er zal daarom in 2014 een pilot worden gestart inzake snelle uitwisseling van signalen, bijvoorbeeld middels een app, tussen (enkele) RUD’s en (enkele) rijksinspecties.

BRZO
Er komt een gestructureerd overleg (BRZO+) tussen BRZO-RUD’s en de relevante inspecties, de veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie.
De in december 2013 vastgestelde handhavingsstrategie wordt actief door alle betrokken toezichthouders uitgevoerd. De strategie wordt in de eerste helft van 2015 geëvalueerd.

De samenwerking in het BRZO+ alsmede de realisatie van dehandhavingsstrategie wordt in 2016 door de Inspectie V&J geëvalueerd.

Reageren
Ben je het eens of oneens met dit schaduw-standpunt? Laat hier een reactie achter.

Rob Velders

Categorieën:Geen categorie

1 reply

  1. Omgevingsdiensten moeten vooral kwaliteit leveren en efficiënt zijn. Kwaliteit is een breed begrip. De kern is betere naleving bij de meest risicovolle branches en ketens. Waarbij we de nieuwste inzichten van Informatiegestuurd handhaving toe gaan passen en concreet gaan maken. Leuke dingen doen! Daarbij trekken we samen op met onze opdrachtgevers; gemeenten en provincies mogen ons sturing geven in hoe we resultaten gaan boeken in de leefomgeving. Kwaliteit van toezicht wordt duidelijk en concreet in projecten. Een goede risicoanalyse maken, een nalevingsanalyse en vervolgens meetbare doelen stellen. En dan aan de slag! Communicatie gebruiken waar het kan en handhavend doorpakken waar dat nodig is. Omgevingsdiensten kunnen daarin heel goed samenwerken. Dan kan ook gelijk aan een zekere landelijke uniformiteit worden gewerkt. Brancheorganisaties vragen ook expliciet om een landelijke, gelijkvormige aanpak en willen graag meewerken. Nu omgevingsdiensten er eenmaal zijn moet onmiddellijk worden voorkomen dat ze zich in hun eigen dienst terugtrekken. Er zijn voorbeelden van prachtige projecten waar veel kennis en ervaring zit verwerkt. Je ziet dan ook dat er een professioneel verslag uitkomt met een analyse van de resultaten waar je met slimme vervolgacties samen met de branche weer verder mee komt. Zie het project Tankstations van de DCMR, zie www,pmgg.nl. Uit een ander project, een Landelijke Toezichthoudersdag, bleek dat er nog grote verschillen – echt hele grote – zijn in hoe (individuele) toezichthouders optreden. We kennen onze zwakke plekken al langer, dat is op zich niet zo erg want toezichthouden is een complexe bezigheid die vaak meer tijd en aandacht vergt dan bestuurders denken. Maar nu wordt het wel echt tijd om er iets aan te gaan doen. De vrijblijvendheid moet er vanaf. Elke Omgevingsdienst kan een goed voorbereid project inbrengen over een branche of een thema zodat we met 29 prachtige projecten een echte kwaliteitslag kunnen maken en het nalevingstekort kunnen aanpakken, daar waar de echte risico’s zitten. Wat een heerlijke uitdaging.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s