Archief | maart, 2015

Reactie op essay #regeldruk: wat verwachten we van toezichthouder?

27 mrt

“Het kan geen kwaad nog eens scherp neer te zetten wat we van een professionele toezichthouder verwachten”, schrijft Han van den Broek in zijn reactie op het essay “Actoren en factoren” over de beperking van regeldruk. 

“We verwachten vooral professionaliteit in brede zin. Het is sterk de vraag of algemene codes en dergelijke erg effectief zijn. Het gaat om cultuurprocessen binnen de organisatie.”

Lees hier zijn reactie:

1) Het essay geeft een – op zich goed – overzicht van wat er speelt bij overheidstoezicht. Dat is ook meteen mijn kritiek, want dergelijke overzichten zijn er veel. Ik denk dat het effectiever zou zijn specifiek in te gaan op de verantwoordelijkheden van één of enkele actoren, bijvoorbeeld de overheidstoezichthouder als organisatie. Veel van de genoemde actoren komen dan toch nog wel aan de orde, omdat zij relevant zijn voor de acties van de toezichthouder. Iedere toezichthouder zit immers in verschillende ‘ketens’. De politiek dient bijvoorbeeld te worden geïnformeerd over (on)mogelijkheden om de regeldruk te verminderen.

2) (gegeven de beperking tot de toezichthouder) Het kan geen kwaad nog eens scherp neer te zetten, wat we van een professionele toezichthouder verwachten. Wat zijn hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dan zal overigens blijken dat daarin grote verschillen zijn in de details. Vandaar volgend punt.

3) (gegeven de beperking tot de toezichthouder) we verwachten vooral professionaliteit in brede zin. Het is sterk de vraag of algemene codes en dergelijke erg effectief zijn. Het gaat om cultuurprocessen binnen de organisatie. Om een enkel voorbeeld te noemen: het heeft niet zoveel zin om hen (alleen) ‘best practices’ aan te bieden; wij zouden eigenlijk willen dat iedere toezichthouder actief op zoek ging naar voor hem relevante ‘best practices’.

4) Als in het essay gekozen blijft worden voor een integrale benadering (wat ook zijn voordelen heeft), dan zou er extra aandacht gegeven moeten worden aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende actoren. Misschien is het verstandig om die actoren dan in verschillende ‘ketens’ te ordenen, omdat daardoor de verbanden zichtbaar worden.

Han van den Broek

Reactie op essay #regeldruk: “Sleutelrol voor toezichthouders”

26 mrt

“Het lijkt mij een goede zaak dat toezichthouders ruime mogelijkheden hebben om te zorgen dat zo effectief mogelijk en met zo min mogelijk lasten wettelijke doelen worden gerealiseerd”, schrijft Mindert Mulder in reactie op het essay “Actoren en factoren“. Maar in zijn ogen moeten politiek en beleidsministers het dan wel aan toezichthouders toevertrouwen om deze “sleutelrol” te spelen.

“Het lijkt me dat de toezichthouders ook zelf initiatieven kunnen nemen en zich niet afhankelijk maken van beleidsacties bij de ministeries. Ruimte creëer je ook door ruimte te nemen. Wat belet de inspecties om zelf een regulators code te maken?”

Lees hier de gehele reactie van Mindert Mulder: Reactie op actoren en factoren.

Reactie op essay #regeldruk: Ondernemingsdossier als instrument voor lastenverlichting

25 mrt

Een tweede reactie op het essay “Actoren en factoren” beveelt aan om het Ondernemingsdossier een prominente plaats te geven.

Volgens Han de Haas, regisseur Handhaving van de provincie Noord-Brabant is het Ondernemingsdossier “een fantastisch instrument ” om de lasten van het toezicht te verlichten.

Lees hier de gehele reactie: Noties Han de Haas.

 

Reactie op essay over regeldruk: aandacht nodig voor informatievoorziening

24 mrt

Het essay “Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht” is als consultatiedocument gepubliceerd. Op de ToezichtTafel plaatsen we ook reacties, zoals deze van Marc de Rooij van PBLQ:

Het consultatiedocument “Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht” bepleit een brede benadering. Dat is gelukt: zowel beleidmakers, toezichthouders als burgers en bedrijven zelf zijn in scope. Wat ik mis is aandacht voor de informatievoorziening in de keten en tussen samenwerkende inspecties. Duizend bloemen bloeien op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan inspectieview en inspectieruimtes.

In de aanbevelingen wordt gesproken over meer transparantie van de kwaliteit, goede voorbereiding van inspecties uit de Code, samenwerking tussen inspecties, HUF-toets (+ naleefbaarheid), formule-aanpak. Allen voorbeelden die nadrukkelijk oog voor informatievoorziening vergen.

De dataverzameling uit de (registraties en interne systemen in de) keten, registratie en bewerking van data intern bij inspecties en publicatie van data op het Intern en naar ketenpartners.

Vanuit het perspectief: kansen.
Wat we zoeken zijn slimme manieren (c.q. manieren die leiden tot minder AL maar ook minder uitvoeringskosten) om gegevens te verkrijgen om toezicht en handhaving uit te voeren en eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. Privacy en concurrentiegevoeligheid van informatie is daarbij van belang maar hoeft ons er niet van te weerhouden. Waarom inderdaad niet de gegevens uit interne kwaliteitssystemen van zorginstellingen, scholen, bedrijven direct gebruiken.

Vanuit het perspectief bedreigingen
Wat we zoeken zijn manieren om de data te managen en dan vooral de kwaliteit daarvan. Risico gestuurd toezicht met zo min mogelijk AL maakt dat toezichthouders en handhavers in hogere mate varen op beschikbare data. Zijn inspectiedossiers compleet: uit (basis)registraties, meldingen/signalen/klachten-systemen, van directe collega’s of andere inspecties, van interne kwaliteitssystemen. Zijn de gegevens juist en actueel?

Er wordt in de analyse een verbinding gemaakt tussen beleidsmakers en toezichthouders en tussen beleid en uitvoering daarvan. Ik pleit voor een driehoek door informatiemanagers, data analisten, architecten en ICT-ers ook te betrekken.

Marc de Rooij

Overleg over toezicht weer uitgesteld

15 mrt

Het algemeen overleg over “privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten” in de Tweede Kamer is tot nader order uitgesteld

Op 19 maart zouden de commissies van Wonen & Rijksdienst en van Economische Zaken praten over de kabinetsreactie op twee rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: “Toezien op publieke belangen” en “Van Tweeluik naar Driehoeken”. Op de agenda stonden ook het rapport van de Eerste Kamer “Verbinding Verbroken?”, een brief van minister Kamp (EZ) over de borging van publieke belangen in semipublieke sectoren en van minister Blok (W&R) over de coördinerende verantwoordelijkheid voor privatiseringen en verzelfstandigingen

Afwachting

Het overleg met de ministers is uitgesteld op verzoek van de VVD. De reden is dat in mei een geactualiseerd overzicht van voorgenomen privatiseringen/verzelfstandigingen wordt verwacht. Een nieuwe datum voor het overleg is nog niet vastgesteld.

Uitgesteld

Het algemeen overleg werd al eerder uitgesteld. Het WRR-rapport “Toezien op publieke belangen” dateert van september 2013, de kabinetsreactie van september 2014. Het rapport van de Eerste Kamer werd in oktober 2012 uitgebracht, de reactie in maart 2013. De brief over semipublieke sectoren kwam uit in november 2014.

ToezichtTafel

De ToezichtTafel bood in september 2014 een “schaduwstandpunt” over toezicht naar de Tweede Kamer. Inmiddels zijn ook reacties mogelijk op een essay ter voorbereiding van een advies van adviescollege Actal over lastenluwe handhaving: “Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht“.

Consultatiedocument over beperking van regeldruk

9 mrt

Toezichthouders moeten niet alleen pleiten voor extra regels maar ook voorstellen doen voor het schrappen of veranderen van regels. Dit stellen Paul van Dijk en Rob Velders in “Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht“. Het essay, dat dient ter voorbereiding van een advies van adviescollege Actal over lastenluwe handhaving, is nu als consultatiedocument gepubliceerd.

Het essay bepleit een brede benadering van onnodige lasten voor bedrijven en instellingen. Er kan aan verschillende knoppen worden gedraaid om regeldruk te beperken. “Beleid en toezicht moeten niet op elkaar wachten”.

“Het beleid kan meer beleid maken”, aldus het essay. “Daarbij hoort ook het maken van beleidsmatige kaders voor toezichthouders.”

Toezichthouders zelf moeten voldoende oog hebben voor de belangen van de burgers en bedrijven waarop zij toezicht houden. Zij dienen jaarlijks een overzicht te geven van regels die geschrapt of veranderd kunnen worden.

Codes

Van Dijk en Velders bepleiten “codes” voor toezichthouders en voor toezichthoudende organisaties. Daarin kan worden vastgelegd met welke opdracht inspecteurs op pad gaan. Ook zijn uitgangspunten nodig voor bijvoorbeeld de vraag hoe naming and shaming kan worden toegepast en wat het beleid is voor aangekondigde en onaangekondigde controles.

Best practices

Het essay is op zoek naar best practices in andere landen. Zo wordt bepleit om lasten continu te meten. Na elk inspectiebezoek kunnen bedrijven worden uitgenodigd om feedback te geven. “Zo zal de discussie over “hoe slecht” dan wel “hoe goed” het gesteld is met de lasten, zuiver kunnen plaatsvinden.”

Prijs

“Het verlagen van regeldruk heeft ook een prijs”, waarschuwen Van Dijk en Velders. “Zijn bedrijven bereid de prijs te betalen als minder regeldruk betekent dat zij meer verantwoordelijkheid moeten nemen, of meer ruimte moeten geven aan toezichthouders? Zijn publiek en politiek de prijs te betalen als zij daarmee kiezen voor bijvoorbeeld meer onveiligheid of meer incidenten?”

Reacties

Reacties op het essay zijn mogelijk tot 1 april 2015. Het gehele consultatiedocument is hier te lezen: Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht

%d bloggers liken dit: