Archief | juni, 2015

Premier draagt ministers op onafhankelijkheid van inspecties te “markeren”

30 jun

Minister-president Rutte stelt binnenkort aanwijzingen vast waarin hij ministers opdraagt om de onafhankelijkheid van hun inspecties “steviger te markeren”. Dit schrijft minister Schippers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Onafhankelijk en onpartijdig toezicht houden is goed mogelijk binnen de ministeriële verantwoordelijkheid, vindt het kabinet. Een formeel-wettelijke positionering van het toezicht is niet nodig, een ministeriële regeling volstaat.

IGZ

Minister Schippers kondigt nu aan dat zij een ministerieel besluit zal vaststellen over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarin komen regels over de taakuitoefening van de IGZ en samenwerking tussen de minister en de Inspecteur-generaal.

Het “onafhankelijkheidsaspect” wordt “gemarkeerd” met twee bepalingen, waarmee de minister zichzelf bindt:

1. Het geven van een aanwijzing aan de Inspecteur-generaal is voorbehouden aan de minister en wordt niet gemandateerd aan ambtenaren.

2. Wanneer de minister een aanwijzing geeft, meldt zij/hij dit onverwijld aan de Tweede Kamer.

In de ministeriële regeling komen ook bepalingen over de werkplancyclus en de procedure voor het publiceren van onderzoeksbevindingen.

Spelregels

Minister Kamp kondigde in april aan dat hij de onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen wettelijk zou verankeren. Ook liet hij weten dat het kabinet zou komen met spelregels voor rijksinspecties. Het kabinet nam zich voor hierover in de zomer de Tweede Kamer te informeren.

Overleg over toezicht verplaatst naar 24 september

30 jun

Het algemeen overleg over toezicht is verplaatst naar 24 september. De Tweede Kamer heeft naast minister Blok (Wonen & Rijksdienst) ook minister Kamp (Economische Zaken) uitgenodigd.

Het debat stond aanvankelijk gepland in november 2014, maar is al verschillende keren uitgesteld. Op de agenda staan de onderwerpen privatisering, verzelfstandiging en toezicht. Daarbij hoort ook een brief van minister Kamp over de borging van publieke belangen.

Onafhankelijkheid wordt belangrijk punt in debat over toezicht

25 jun

In het debat over toezicht wordt onafhankelijkheid het belangrijkste punt. Dat zeiden de Tweede Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Aukje de Vries (VVD) tijdens het slotdebat van het Nieuwspoort Seminar “Toezicht in Transitie”. Op 30 juni staat toezicht op de agenda van een algemeen overleg.

Tijdens het Nieuwspoort Seminar op 17 juni spraken toezichthouders, beleidsmakers, wetenschappers en politici spraken over “Politiek, beleid en toezicht: samenwerking en (on)afhankelijkheid. Het seminar, georganiseerd door het Haags Congres Bureau, werd afgesloten met een discussie met de Tweede Kamerleden Verhoeven en De Vries:

We hebben het over de waan van de dag gehad. Heerst die in de Kamer?
Verhoeven: “Ik kan mij goed voorstellen dat de Kamer soms te snel dingen gaat roepen tijdens een debat.”
De Vries: “Niets menselijks is ons vreemd. Ja, soms roept de Kamer om meer toezicht, maar dan is het volgens mij vooral belangrijk dat we naar de kwaliteit van het toezicht kijken. Kwaliteit boven kwantiteit.”

Wat kunnen we doen om die menselijke natuur wat meer in toom te houden?
Verhoeven: “Ik kijk vaak knarsetandend naar besluiten van de ACM, die ik overigens heel kundig vind. Dat knarsetanden zal ik dan vaker moeten doen. Je hebt nou eenmaal checks & balances, dat is een gezonde democratie. Teruggefloten worden door een toezichthouder is niet leuk, maar als ik achteraf terugkijk is het vaak wel goed.”

Mogen toezichthouders alles roepen?
De Vries: “Ja, het is op zich goed als ze adviezen geven waar ze dat nodig vinden, maar wij bepalen wat we ermee doen. Misschien is het soms ook goed om voorzichtig te zijn met adviezen of aanbevelingen, want het is niet goed voor de geloofwaardigheid van het toezicht als de politiek de gegeven adviezen 9 van de 10 keer in de wind slaat.”
Verhoeven: “Politici zijn uiteindelijk degene die de belangen afwegen, dat hoeft het toezicht niet te doen. Toezichthouders moeten politieke of maatschappelijke standpunten niet meenemen, dat is zelfs gevaarlijk, denk ik.”
De Vries: “Schoenmaker, blijf bij je leest. Je bent gespecialiseerd op je dossier, niet op andere afwegingen.”

Er is soms verschil tussen de praktijk en de langzame wetgeving. Hoe zien jullie dat?
Verhoeven: “De maatschappij verandert snel door alle technologie. Dat gaat misschien wel voor problemen zorgen.”
De Vries: “Op financieel terrein houden we soms dingen open in de wet om niet ingehaald te worden door de techniek. Dat is wel gevaarlijk, want dan neigt de toezichthouder wetgever te worden.”

Op 30 juni is er een Kamerdebat over het WRR-advies. Wat is bij dat debat het belangrijkste punt?
Verhoeven: “De onafhankelijkheid van het toezicht.”
De Vries: “De onafhankelijkheid van het toezicht en de relatie tussen intern en extern toezicht.”

Klik hier voor meer informatie over het Nieuwspoort Seminar 2015.

Actal: laat toezichthouders adviseren over overbodige regels

15 jun

“Inspecties en toezichthouders kunnen ondernemers heel goed helpen bij het terugdringen van onnodige regels. Juist omdat zij veel contact met de praktijk hebben, zien inspecteurs en toezichthouders als geen ander waar via zelfregulering de publieke veiligheid is gewaarborgd en dus regels overbodig zijn. Ook zien zij waar regels geen effect hebben of hun doel al lang hebben bereikt en dus beter kunnen verdwijnen.”

Dit stelt adviescollege Actal bij de presentatie van het advies over de mogelijkheden om handhaving (inclusief toezicht) “lastenluwer” te maken.

Feedback

Actal stelt voor de “feedbackfunctie” van toezicht en handhaving verder te verbeteren en benutten in beleid.

“Toezichthoudende en handhavende organisaties hebben kennis van de effecten van beleid in de praktijk, waaronder de onnodige lasten voor ondernemers als gevolg van wet- en regelgeving. Zij kunnen deze kennis verder ontsluiten door (onder andere in hun jaarverslagen) aan te geven waar regels, toezicht en handhaving niet meer (of in mindere mate) nodig zijn omdat het beoogde doel is bereikt, omdat de samenleving inmiddels voldoende eigen borging heeft georganiseerd, of omdat regelgeving, toezicht, en handhaving onvoldoende effectief blijken te zijn, bijvoorbeeld omdat de regelgeving moeilijk handhaafbaar of naleefbaar is. Vervolgens kunnen beleidsdepartementen deze feedback benutten bij het opstellen nieuwe regelgeving.”

Essay

Actal liet een specifiek onderzoek verrichten naar de glastuinbouw. Ook werd een verkenning uitgevoerd naar nationale en internationale ‘best practicus’. In een essay betogen Paul van Dijk en Rob Velders dat ook toezichthouders een verantwoordelijkheid dragen om lasten te beperken.

Lees hier meer.

Tweede Kamer praat op 30 juni over toezicht

1 jun

Het algemeen overleg over “privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten” in de Tweede Kamer staat nu gepland op 30 juni.

De commissies van Wonen & Rijksdienst en van Economische Zaken praten onder meer over de kabinetsreactie op twee rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: “Toezien op publieke belangen” en “Van Tweeluik naar Driehoeken”.

Op de agenda staan ook het rapport van de Eerste Kamer “Verbinding Verbroken?” en brieven van minister Kamp (EZ) over de borging van publieke belangen in semipublieke sectoren en van minister Blok (W&R) over de verzelfstandigingen.

In verband met de afwezigheid van minister Kamp (EZ) zal naast minister Blok (W&R) ook minister Plasterk (BZK) aanwezig zijn.

ToezichtTafel

De ToezichtTafel stuurde in september 2014 een “schaduwstandpunt” over toezicht naar de Tweede Kamer. In 2015 werd hier een concept-essay gepubliceerd ter voorbereiding van een advies van adviescollege Actal over lastenluwe handhaving: “Actoren en factoren: over regeldruk en het samenspel van beleid en toezicht“.

%d bloggers liken dit: