Archief | oktober, 2016

Toezichthouders in ban van risicomodellen

14 okt

Toezichthouders in verschillende landen werken aan de introductie en verbetering van risicomodellen. Dit bleek tijdens de “Regulatory Delivery International Conference“, die afgelopen week in Londen werd georganiseerd.

Risicomodellen stellen toezichthouders in staat om hun middelen vooral in te zetten waar de risico’s het grootst zijn. Ze maken een inschatting van de ernst van (mogelijke) gevaren en van de kans dat bedrijven de regels niet naleven. Daarbij kan ook de track record van het management worden meegenomen. Voor bedrijven kunnen de inspectielasten worden verminderd als hun risicos lager worden gescoord.

“Als je het goed doet, is het effectief”, aldus een vertegenwoordiger van Regulatory Delivery, de Britse overheidsdienst die de conferentie organiseerde. De risicobenadering draagt bij aan effectiviteit en efficiency, maar kan ook worden gebruikt voor controle en consistentie. Een toezichthouder die een risicobeoordeling gebruikt, kan beter verdedigen waarom hij wel of niet iets heeft gedaan. En er is een “clever trick”: als toezichthouders hun prioriteiten publiceren, gaan ondernemingen zich alvast aanpassen.

Pleisters

Toezichthouders die net beginnen moet een risicomodel blijken het moeilijk te vinden om te differentiëren; alle risico’s worden als hoog gekwalificeerd. Dan is het ook niet eenvoudig om gericht te inspecteren; een van de toezichthouders bleek tot voor kort de pleisters in verbanddozen te tellen. 

In Servië krijgen bedrijven met het kleinste risico geen bezoek meer van inspecties. In Nieuw-Zeeland heeft het vertrouwen in risicomodellen ertoe geleid dat het toezicht op de voedselketen wordt overgelaten aan de markt. Overheidsinspecteurs komen et alleen nog aan te pas als producten naar Europa worden geëxporteerd. 

Toolkit
Tijdens de conferentie liet de OECD weten begin 2017 een toolkit te presenteren voor toezichthouders. Daarbij baseert de internationale organisatie zich op eerder vastgestelde principes. Over de toolkit zal een consultatie worden georganiseerd.

Meer informatie over de conferentie is hier te vinden.

Tweede Kamer wil twee keer praten over rijksinspecties

4 okt

De rijksinspecties komen binnenkort twee keer op de agenda van de Tweede Kamer. Er wordt een plenair debat gepland over de “onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid”. Ook in een algemeen overleg over de rijksdienst komt het functioneren van rijksinspecties aan de orde.

Beide debatten vinden hun aanleiding in uitlatingen van de voormalige voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van Vollenhoven.

Farstad Bashir (SP) vroeg eind juni een reactie van minister Schultz van I&M, maar kreeg antwoord van minister Blok (Rijksdienst)

Aangezien deze brief geacht wordt een overall beeld te geven van de inspecties en zich niet te beperken tot een beeld van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van IenM, is het verzoek naar mij doorgeleid. In deze brief reageer ik, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, op dit verzoek.” 

De brief staat nu op 27 oktober op de agenda van het overleg over de rijksdienst.

Naar aanleiding van uitlatingen van Van Vollenhoven en zijn opvolger, Tjibbe Joustra, vroeg Stientje van Veldhoven (D66) om een plenair debat. In haar ogen zouden de ministers Schultz (I&M) en Asscher (SZW) moeten worden uitgenodigd. Dit debat is nog niet gepland.

%d bloggers liken dit: