Archief | november, 2016

Pleidooi voor Kaderwet toezicht

21 nov

Er moet een “Kaderwet toezicht” komen, met algemene regels voor rijksinspecties en marktautoriteiten. In het volgende regeerakkoord horen hierover afspraken te worden gemaakt.  Dit betogen Rob Velders, Mindert Mulder, Ferdinand Mertens en Paul van Dijk in een artikel in SC Online.

De nieuwe wet moet de onafhankelijkheid van de inspecties stevig verankeren en zorgen voor een betere bescherming van rechten van burgers en bedrijven.

“Een kaderwet stimuleert tot eenduidigheid in principes en duidelijkheid over de rol, positie en werkwijze. De wet kan heldere en vooral ook dwingende kaders stellen voor de samenwerking tussen toezichthouders, over de relatie met de Tweede Kamer en zeker ook over de mate van rechtsbescherming die burgers en bedrijven genieten als toezichthouders werken aan strenge sancties en openbaarmaking daarvan.”

In Nederland bestaan kaderwetten voor zelfstandige bestuursorganen en adviescolleges, maar niet voor toezichthoudende organisaties. De wetgever moet toezichthouders “een plek in het staatsbestel geven, als een bijzondere entiteit, die niet over één kam kan worden geschoren met andere bestuursorganen.”

“Een ‘Kaderwet toezicht’ kan helpen om te voorkomen dat we telkens opnieuw dezelfde discussie voeren. Zo zijn incidenten niet te voorkomen, maar wel kunnen we eraan bijdragen dat toezichthouders op een effectieve, efficiënte en verantwoorde manier hun werk kunnen doen.”

Lees hier het gehele artikel:

Kabinet onderzoekt transparantie van toezichthouders

18 nov

Het kabinet gaat inventariseren of toezichthouders transparant genoeg zijn in jaarplannen en werkprogramma’s. Daarbij wordt bekeken welke verbeteringen mogelijk zijn “zonder de effectiviteit van deze instanties te ondergraven”.

Dit staat in de reactie op de initiatiefnota “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien“. Daarin pleiten de Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug (PvdA) onder meer voor meer openheid over de agenda’s, plannen, prioriteiten en maatregelen van toezichthouders en voor het opnemen van een lobbyparagraaf bij beleidsregels van deze organisaties.

Er komt nu een inventarisatie bij toezichthoudende en uitvoerende organisaties. Het kabinet richt zich daarbij op prioritering en consultaties.

“Goed toezicht houden is niet mogelijk zonder contacten met het veld, maar toezichthouders zijn zich zeer bewust van het feit dat zij onpartijdig moeten zijn en blijven ten opzichte van ondertoezichtstaanden. Hoe om te gaan met het veld is dan ook het kerndilemma voor toezichthouders.”

De kabinetsreactie staat hier.

Right to Challenge: (ook) toezichthouders uitgedaagd

10 nov

De “Right to Challenge” aanpak past goed in het risico-denken en in de taak van toezichthouders, aldus Mindert Mulder. Zijn blog:pasfoto_mindert_29maart2016

“Right to Challenge” is het recht om de overheid uit te dagen. Bedrijven, bewoners, consumenten, die een overheidstaak willen overnemen, kunnen daarvoor de ruimte krijgen.

In een “handreiking” geeft de rijksoverheid aan dat ze muziek ziet in deze aanpak. Beleidsmakers, wetgevers én toezichthouders krijgen tips hoe ze de burger een eigen rol kunnen geven bij de behartiging van publieke belangen in markten en sectoren.

In sommige wetten is dit recht verankerd (de nieuwe Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Woningwet 2015), maar een wettelijk recht is niet altijd nodig.

Het idee is dat gegeven de doelen van een wet – er veel meer ruimte kan zijn voor de samenleving om zelf te bedenken hoe men binnen de wettelijke kaders kan handelen. Dit geeft mogelijkheden voor co-operatie tussen overheid en markt.

Niet alleen voor beleidsmakers, ook voor toezichthouders is dit een uitdaging. Het past goed in het risico-denken en in de taak van toezichthouders: hoe te zorgen dat maatschappelijke problemen worden opgelost (en niet louter: wordt de wet wel nageleefd?).

Ook kan door het activeren van eigen verantwoordelijkheid worden voorkomen dat toezichthouders met harde sancties en alle procedures van dien, moeten optreden. Dan is wel nodig dat deze bedrijven ook het vertrouwen waarmaken en het eigen initiatief een succes te laten zijn.

Met de nieuwe handreiking nodigt de rijksoverheid alle spelers in de markt en bij de overheid uit om aan de slag te gaan en na te denken over nieuwe mogelijkheden om maatschappelijke ruimte te koppelen aan de realisatie van publieke belangen.

Mindert Mulder
Eigenaar van Regulator

%d bloggers liken dit: