De regels van Rutte III

Wat is de wetgevingsagenda van het het aanstaande kabinet? Rutte III  wil ruimte bieden en regeldruk beperken, maar kondigt ook nieuwe regels aan. Een overzicht van voornemens op het gebied van wetgeving in het regeerakkoord:

Veiligheid
1. Wegnemen knellende kaders in strafrechtketen, waaronder sectorspecifieke beperkingen ten opzichte van Arbeidstijdenwet
2. Voortzetting wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar
3. Terrorisme. Langere voorlopige hechtenis mogelijk voor terugkeerders. Strafbaarstelling van opzettelijk verblijf zonder toestemming in een onder controle van een terroristische organisatie staand gebied. Verruiming mogelijkheid van DNA-onderzoek bij verdenking van terroristisch misdrijf.
4. Mogelijk: voorstellen voor additionele waarborgen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
5. Ondermijningswet
6. Verbod op Outlaw Motorcycle Gangs
7. Voortzetting behandeling initiatiefwetsvoorstel Strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel
8. Aanpassing wetsvoorstel Regulering prostitutie: vergunningplicht, lokale intakegesprekken, pooierverbod
9. Experimenten met gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik
Rechtspraak    
10. Innovatieve wetgeving voor experimenten met eenvoudige procedures
11. Herziening stelsel van rechtsbijstand
Strafrecht    
12. Verdubbeling strafmaat voor haatzaaien
13. Uitbreiding verbodsbepalingen voor radicale organisatie die tot doel hebben om democratische rechtstaat omver te werpen of af te schaffen
14. Wijziging stelsel van voorwaardelijke invrijheidstelling
15. Verplichting voor verdachten van zware gewelds- en zedenmisdrijven om ter zitting te verschijnen
16. Verspreiden wraakporno wordt zelfstandig delict
17. Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens wordt heroverwogen
Personen- en familierecht    
18. Herijking ouderschap
19. Modernisering van nationaliteitsrecht
Openbaar bestuur    
20. Voortzetting initiatiefvoorstel deconstitutionalisering benoeming burgemeester en CvdK
21. Aanpassing Wet gemeenschappelijke regelingen ter verbetering van politieke verantwoording
22. Doorgaan met normalisering van rechtspositie van ambtenaren
Onderwijs    
23. Schrappen van wettelijke basis voor verplicht afnemen van Diagnostische Tussentijdse Toets in voortgezet onderwijs
24. Opdracht aan scholen om regionaal zo dekkend mogelijk aanboed van brugklassen aan te bieden
25. Meer experimentele ruimte voor samenwerking PO en VO
26. Herziening onderwijscurriculum wettelijk verankerd in 2019.
27. Alternatief voor rekentoets in VO
28. Experimenten mogelijk in vo om vakken op hoger niveau af te ronden
29. Onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden
30. Plicht voor samenwerkingsverbanden om doorzettingsmacht te beleggen
31. Mogelijkheid van maatschappelijke diensttijd
32. Kwalificatieplicht verhogen naar 21 jaar
33. Emancipatie en LHBTI: Voortzetting behandeling initiatiefvoorstel tot aanpassing van Algemene wet gelijke behandeling
34. Onderwijsinspectie krijgt discretionaire bevoegdheid om rekening te houden met bovenmatig veel zorgleerlingen
35. Burgerschapsopdracht wordt verduidelijkt
36. Schrappen van regels n.a.v. pilot regelluwe scholen
37. Cascadebekostiging MBO wordt afgeschaft
38. Fusietoets in basisonderwijs wordt geschrapt, in VO bij krimpproblematiek
39. Stichten van scholen op basis van belangstelling van ouders en kinderen wordt vergemakkelijkt
40. Wettelijke deugdelijkheidseisen voor plannen van nieuwe scholen
41. Wettelijke regeling van thuisonderwijs
42. Aanscherping van eisen aan regionaal arbeidsmarktperspectief
Zorg    
43. Ouderenzorg: aanpak knelpunten n.a.v. evaluatie Wmo
44. Ouderenzorg: minder regels
45. In overleg met initiatiefnemers van Wet houdende verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars
46. Aanpassing mededingingsregels waar die samenwerking in belang van patiënten frustreren
47. Geestelijke gezondheidszorg: organiseren van regionale doorzettingsmacht
48. Wet langdurige zorg toegankelijk maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben
49. Aanpak knelpunten na evaluatie Jeugdwet
50. Zo nodig afdwingen van samenwerking specialistische jeugdhulp
51. Implementatie VN-gehandicaptenverdrag
52. Gratis VOG voor vrijwilligers die werken met mensen in afhankelijkheidssituatie
53. Bevriezen van maximale verplichte eigen risico
54. Maximering bijbetalingen in Geneesmiddelenvergoedingssysteem
55. Abonnementstarief Wmo-zorg
56. Verlaging eigen bijdragen Wlz-zorg en beschermd wonen (Wmo)
57. Inventarisatie knelpunten publieke aanbestedingen bij overheidsdiensten in sociaal domein
58. Schrapsessie: minder regels
59. Evaluatie euthanasiewetgeving
60. Discussie over verruiming onderzoek embryo’s
61. Sport: verlenging regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties
Arbeids-markt
62. Kijken naar elke regeling om te zien of er nog sprake is van een juiste balans
63. Introductie van cumulatiegrond in ontslagrecht
64. Meer balans in transitievergoeding
65. Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk
66. Payrolling: soepeler arbeidsrechtelijke regime van uitzendovereenkomst buiten toepassing verklaard
67. Nulurencontracten
68. Differentiatie van WW-premie naar type contract
69. Verlichting van verplichtingen voor loondoorbetaling bij ziekte
70. Meer prikkels in arbeidsongeschiktheidsregelingen richting werk (WIA)
71. Wet DBA vervangen
72. Onderzoek naar ondernemersovereenkomst in BW
73. Participatiewet: loonkostensubsidie vervangen door mogelijkheid van loondispensatie
74. Banen banenafspraak boven wettelijk minimumloon blijven meetellen
Schulden en armoede
75. Stapeling van boetes gemaximeerd
76. Handhaving maximale incassokosten, minimumbedrag mogelijk omlaag
77. Experiment met schuldenrechter
Zorg en oudere werknemers
78. Partnerverlof bij geboorte verlengd
79. Nieuwe financieringssystematiek voor kinderopvang
80. Eventuele specifieke voorzieningen oudere werknemers
81. Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen verlengd
Pensioen
82. Doorsneesystematiek wordt afgeschaft, nieuw contract
83. Wettelijke kaders over opbouw- en uitkeerregels
84. Kaders voor transitie
Wonen
85. Huurmarkt: markttoets vereenvoudigd, korting op verhuurdersheffing bij verduurzaming, aanpassingen huurtoeslag
86. Koopwoningmarkt: afbouw maximale hypotheek en fiscale behandeling, uitfaseren bevordering van financiering van eigen woning met eigen middelen
87. Verduurzaming van gebouwde omgeving: aansluitplicht gas vervangen door warmterecht (idem: 118)
88. Indien nodig bescherming van consumenten bij gebouw-gebonden financiering via Wft en BW
Ondernemers
89. Modernisering van wet- en regelgeving, beperking van regeldruk en administratieve lasten, bv. met MKB-toets
90. Passende regels en meer ruimte voor ondernemingen sociale of maatschappelijke doelen
91. Meer mogelijkheden voor proefprojecten, experimenteerruimte, testlocaties en regelvrije zones
92. Evt. aanpassing “gebruikelijke-loon-regeling” na evaluatie, verruiming ivm start-ups en scale-ups
93. Oprichting Invest-NL
94. Bank- en overige vergunning lichtere vorm voor FinTech
95. Aanpassing eisen voor leverage ratio
96. Specifieke bescherming voor vitale sectoren
97. Verschuiving van invloed aandeelhouders van korte termijn naar waardecreatie op lange termijn
98. Zo nodig extra bevoegdheden ACM m.b.t. gedragscode voor oneerlijke handelspraktijken
99. Aanpassing mededingingswet om samenwerking in land- en tuinbouw expliciet toe te staan (gelijk aan 131)
100. AVV-mogelijkheid in land- en tuinbouwsector (gelijk aan 132)
101. Aanscherping algemeen belang bepaling in Wet Markt en Overheid
102. Aanvullende wetgeving op gebied van franchise
103. Belastingheffing bij brievenbusfirma’s
104. Beperken belastingvoordelen voor vreemd vermogen
105. Verlaging VPB, afschaffing dividendbelasting
Belasting-stelsel
106. Fiscale maatregelen
107. Trustsector: strenger regelgevend kader, toezichtinstrumentarium uitgebreid
108. Versterking informatiepositie Belastingdienst n.a.v. Panama papers
Klimaat en energie
109. Klimaatwet
110. Verhuurdersheffing mede afhankelijk van investeringen in energiebesparing
111. Omvorming salderingsregeling duurzame elektriciteit
112. Stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie verbreed
113. Aanpassing energiebelasting
114. Subsidiering van bijstook biomassa in kolencentrales na 2024 stopgezet
115. Kilometerheffing voor vrachtverkeer
116. (Evt.) aanpassing mededingingswetgeving als deze samenwerking met oog op duurzaamheid in de weg staat
117. Verlenging subsidieregeling energiebesparing sportverenigingen
118. Aansluitplicht gas vervangen door warmterecht (Idem: 87)
119. Aanscherping energieprestatie-eisen voor nieuwbouw
120. Aparte regeling voor energiecoöperaties
Mobiliteit
121. Spelregels over eigendom en gebruik van reisdata (privacy)
122. Uitfasering fiscale stimulering emissieloze auto’s
123. Eén systeem voor eenduidige categorieën en borden voor milieuzones
124. Flexibel en vraaggericht vervoer (‘mobility as a service’ )
125. ProRail wordt publiekrechtelijke zbo met eigen rechtspersoonlijkheid
126. Wijziging boetesysteem verkeersovertredingen
127. Geen doorberekening kosten toezicht en handhaving in vervoerssector
Gaswinning en ondergrond
128. Wijziging Mijnbouwwet en andere wetten ivm risico’s bij gebruik van ondergrond
129. Nationaal coördinator Groningen krijgt wettelijk verankerde onafhankelijke positie
130. Schadefonds onder onafhankelijke publieke regie
Landbouw enz.
131. Aanpassing Mededingingswet om samenwerking in land- en tuinbouw expliciet toe te staan (idem: 99)
132. AVV-mogelijkheid voor sectorale afspraken in land- en tuinbouw (idem: 100)
133. ACM-toezicht op hogere prijzen voor boeren en tuinders van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bv. t.a.v. duurzaamheid of dierenwelzijn
134. Eén beheerautoriteit voor de Waddenzee
135. Geen wettelijke verplichting tot weidegang
136. Witte lijst van bonafide hondenhandelaren
137. Aangepaste regeling van positieflijst van toegestane huisdieren
Leef-omgeving
138. Traject Omgevingswet wordt voortgezet
139. Inventarisatie van knelpunten die duurzame innovaties in de weg staan
Migratie
140. Schrappen van nationale koppen op Europese asielregels
141. Verruiming van mogelijkheden om vreemdelingen in bestuursrechtelijke vreemdelingenbewaring te stellen
142. Aanpassing verplichting tot meewerken voor vertrekplichtigen
143. Handhaving kinderpardon in huidige vorm
144. Tewerkstellingsvergunning kan ook voor 3 jaar worden verleend
Integratie
145. Er blijft gemeentelijke experimenteerruimte voor werkmogelijkheden voor aspirant-statushouders
146. Zo nodig regels om zelfredzaamheid van nieuwkomers te bevorderen.
147. Aanscherping termijn voor openbare-orde-criterium bij naturalisatieverzoeken van 4 naar 5 jaar
148. Herzien inburgeringscursussen

Nog een wettelijke maatregel gevonden? Geef het door aan toezichttafel@gmail.com.

Categorieën:Geen categorie

2 replies

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s