Toezicht in tijden van corona: “Dit is geen schoolvakantie”

Je bent toezichthouder en plots steekt een crisis de kop op, wat doe je dan? Laat je de teugels vieren, of haal je ze juist aan? Geef je ruimte, of wijs je nog eens op de regels? Een rondgang langs Nederlandse markttoezichthouders en rijksinspecties: hoe reageren zij op de coronacrisis?

Alle toezichthouders hebben informatie op hun website geplaatst, maar er zijn verschillen in inhoud en toon. Uiteraard veel informatie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, opvallend weinig bij de Inspectie SZW. Toezichthouders wijzen op hun eigen beperkte bereikbaarheid en vragen begrip.

Ook het toezicht zelf wordt aangepast. We zien toezichthouders die vooral anderen de gelegenheid willen bieden hun werk te doen: “Uitgangspunt is dat het toezicht daarbij geen extra belemmeringen opwerpt.” (Inspectie van het Onderwijs)

En we zien toezichthouders die het nog één keer uitleggen: “Dit is geen schoolvakantie.” (Inspectie SZW).

Een bloemlezing:

Agentschap Telecom: toezicht verandert niet, dienstverlening anders

“Het toezicht verandert niet en gaat onverminderd door,” meldt het Agentschap Telecom. “Communicatie- en ICT-netwerken blijken meer dan ooit onmisbaar. Daarom houdt Agentschap Telecom de dienstverlening beschikbaar, maar “anders dan onder normale omstandigheden”.

Een aantal reguliere inspecties is opgeschort, maar spoedeisende zaken worden wel opgepakt. De toezichthouder verstuurt facturen, maar stopt incassoactiviteiten tot 1 september 2020. “Op deze manier wil Agentschap Telecom tegemoetkomen aan bedrijven, organisaties en zzp’ers die door de coronacrisis mogelijk in financiële problemen zijn gekomen.”

In een brief aan gravend Nederland vraagt de AT “om met extra nadruk zorgvuldig te graven. En bij het graven ook de noodzakelijke onderlinge afstand van anderhalve meter in acht te nemen.”

Autoriteit Consument en Markt: concurrentieregels bieden veel ruimte

“Concurrentieregels bieden veel ruimte om in tijden als deze samen te werken om te voorkomen dat mensen en bedrijven de dupe worden”, laat de ACM weten. De mededingings- en consumentenregels blijven gelden.

Op Consuwijzer staan antwoorden op vragen over reis- en andere consumentenrechten. De toezichthouder heeft uitgangspunten geformuleerd voor branches die vouchers willen aanbieden. “Vanwege de huidige uitzonderlijke situatie het voor consumenten kan het redelijk en verstandig zijn om een voucher te accepteren in plaats van terugbetaling te eisen.”

“De wetten waarop de ACM toeziet, bieden ruimte om in deze uitzonderlijke tijden samen te werken en schade voor mensen en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. De ACM zoekt tijdens de crisis steeds naar een goede balans tussen de rechten van consumenten en de belangen van bedrijven.”

Bij de afronding van het onderzoek naar Roche Diagnostics: “In deze tijd is het belangrijk dat door alle betrokken constructief wordt samengewerkt en gedacht wordt vanuit een gezamenlijk belang. De ACM draagt haar steentje bij door samen met partijen te kijken hoe mogelijke knelpunten kunnen worden weggenomen. Daarbij geeft de ACM ruimte en vertrouwen, maar blijft zij ook waakzaam zodat er ook in deze bijzondere omstandigheden eerlijk wordt gehandeld.

Autoriteit Financiële Markten schort grote gegevensuitvragen op

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden, heeft de AFM besloten grote gegevensuitvragen aan financiële ondernemingen op te schorten tot 1 juni 2020. “De AFM wil de financiële sector hiermee ruimte geven om zich volledig te richten op de uitdagingen van deze crisis en op de behoeften van de klanten.”

Een aantal onderzoeken loopt door, “maar ook bij die onderzoeken houden we rekening met de omstandigheden waarmee financiële ondernemingen momenteel te maken hebben.”

Ondanks de uitzonderlijke situatie verwacht de AFM van financiële partijen dat zij zich natuurlijk blijven houden aan alle wet- en regelgeving die op hen van toepassing is.

Autoriteit Persoonsgegevens: privacy niet overboord

“De AP begrijpt op zich dat in deze uitzonderlijke tijden over uitzonderlijke maatregelen wordt nagedacht. Maar daarbij moeten het effect en de gevolgen van die maatregelen grondig worden afgewogen tegen de privacy.”

De toezichthouder laat weten dat locatiegegevens van burgers in de strijd tegen het coronavirus alleen kunnen worden gebruikt als daar een wettelijke regeling voor bestaat. ‘Het is aan ons parlement om te besluiten of zo’n wet nodig is. Natuurlijk zal de AP snel advies uitbrengen wanneer er een wetsvoorstel ligt.’

“Juist in crisistijd knijpen wij geen oogje toe”, zei voorzitter Aleid Wolfsen op 8 april op Radio 1.

Bureau Financieel Toezicht: toezicht op afstand

BFT verricht alleen op afstand toezichthoudend onderzoek bij notarissen. Notarissen en gerechtswaarders kunnen “gemotiveerd verzoeken om uitstel” als zij hun jaargegevens niet tijdig kunnen indienen.

“Een melding van alléén het feit dat notarissen in de huidige omstandigheden met het coronavirus een beroep (gaan) doen op de door de overheid algemeen aangeboden ondersteuningsmaatregelen, behoeft niet gedaan te worden.”

Commissariaat voor de Media blijft toezicht houden

Het Commissariaat voor de Media volgt de gevolgen van het coronavirus voor de mediasector op de voet. “Tijdens de coronacrisis blijven echter de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs van kracht. Publieke en commerciële media-instellingen dienen zich dan ook aan de regels van de Mediawet te houden.”

“Het Commissariaat voor de Media blijft toezicht houden op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Wel stellen we ons vanwege deze bijzondere situatie, daar waar dat kan, terughoudend op.”

En: “Door de maatregelen om verspreiding van corona te voorkomen, wordt de papieren post van het Commissariaat voor de Media beperkt verwerkt.”

DNB verlaagt buffereis banken om kredietverlening te ondersteunen

De Nederlandsche Bank heeft de systeembuffers van banken verlaagd. “Gelet op de huidige ontwikkelingen acht DNB het bieden van deze ruimte gepast.”

“De Nederlandsche Bank doet er, in nauwe samenspraak met alle genoemde partijen, alles aan om de stabiliteit van de financiële sector te blijven waarborgen, zodat de kredietverlening aan bedrijven niet onnodig in de knel komt en het betalingsverkeer goed blijft functioneren. Daartoe worden de systeembuffers van banken verlaagd.

“Het is nadrukkelijk de bedoeling dat dit vrijvallende kapitaal wordt gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen, en niet voor uitbetaling van dividend of inkoop van eigen aandelen.”

Inspectie Justitie en Veiligheid zegt geplande bezoeken af

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, legt de Inspectie JenV geen geplande bezoeken af aan organisaties die onder haar toezicht staan. Dan gaat het bijvoorbeeld om de politie, gevangenissen, organisaties in de jeugdsector en de vreemdelingenketen. Een inspecteur gaat alleen naar instanties als een persoonlijk bezoek geen uitstel duldt.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ruimte voor zorgaanbieders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft – uiteraard – veel informatie over de coronacrisis:

“We laten het aan de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders zélf om eigen, professionele en verantwoorde keuzes te maken rond het coronavirus. We geven zorgaanbieders daarbij de ruimte maar willen wel graag geïnformeerd worden als er knelpunten zijn.”

IGJ beseft dat het door een tekort aan medische hulpmiddelen noodzakelijk kan zijn af te wijken van de richtlijnen, om toch te voldoen aan de verplichting om zorg te verlenen. “De IGJ vindt het belangrijk dat zorgaanbieders in deze complexe situatie de ruimte hebben om de zorg zo optimaal mogelijk in te richten. Om zich achteraf te kunnen verantwoorden, leggen zij hun overwegingen en beslissingen wel navolgbaar vast.”

Inspectie Leefomgeving en Transport kreeg aanwijzingen van ministers

De ILT kreeg twee ministeriele aanwijzingen om bepaalde handhavingsactiviteiten op te schorten. Ook zelf liet de toezichthouder weten het toezicht te veranderen.

De ILT meldt dat zij tijdelijk minder inspecties op locaties uitvoert. “We gaan wel ter plaatse als dat nodig is.”

“Vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale en cruciale sectoren krijgt nu voorrang. Voor het openbaar vervoer, afvaltransport, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling en in de scheepvaart nemen we certificaten en vergunningen in behandeling. Voor een aantal sectoren leveren we maatwerk.”

Inspectie SZW: “Dit is geen schoolvakantie”

Er staat geen eigen corona-informatie op de website van de Inspectie-SZW, die werkt aan “eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen”. Er is wel een verwijzing naar de algemene informatie van de rijksoverheid.

De inspectie uit zich wel in (re)tweets:

“Fijn als het thuiswerken ook gezond gebeurt, om zo klachten te voorkomen…”

“De scholen zijn dicht vanwege corona. Let op! Dit is geen schoolvakantie. Dus wil je als jongere onder de 16 jaar werken, dan gelden de regels zoals ze zijn als je op school zit. De werkgever kan een boete krijgen als hij zich hier niet aanhoudt.”

Inspectie van het Onderwijs: geen extra belemmeringen door toezicht

De Onderwijsinspectie wil voorrang geven aan het primaire onderwijsproces:

“Besturen en scholen/instellingen moeten nu eerst de gelegenheid krijgen om het onderwijs en waar dat van toepassing is met name ook de examinering zo goed mogelijk in te richten en later weer op te starten. Uitgangspunt is dat het toezicht daarbij geen extra belemmeringen opwerpt.”

Besturen en scholen/instellingen hoeven niet aan de inspectie te rapporteren hoe zij omgaan met het onderwijs tijdens de coronacrisis. Wettelijke meldingsplichten blijven wel bestaan, maar extra meldingen zijn dus niet nodig.”

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed: lopende activiteiten gaan door

Ook de medewerkers van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed werken in principe vanuit huis, maar lopende activiteiten zoals de tweejaarlijkse vragenlijst (Monitor) gaan door. “Mocht dit vanwege de huidige omstandigheden vragen oproepen, neem dan gerust contact op.”

Inspectie Veiligheid en Defensie houdt zich aan de voorschriften en gedragsregels 

“Ook de Inspectie Veiligheid Defensie past haar werkzaamheden aan gedurende de Coronacrisis. Het spreekt vanzelf dat de inspectie zich houdt aan de voorschriften en gedragsregels die Defensie heeft uitgevaardigd, in overeenstemming met de maatregelen die de overheid heeft genomen. De onderzoeken van de IVD gaan door, zij het met de benodigde aanpassingen en in goed overleg met alle betrokkenen. De veiligheid van het defensiepersoneel staat immers voorop.”

Inspectieraad: alle leertrajecten op pauze gezet

De Academie voor Toezicht heeft al zijn lopende Leertrajecten Startende Inspecteur tot minimaal 1 juni op pauze gezet. “Aangezien het “sociale leren” een belangrijk onderdeel vormt van deze leertrajecten, is het niet haalbaar om complete modules in een digitale vorm aan te bieden. Dit zou het leereffect teveel aantasten.” Deelnemers kunnen wel in een digitale leeromgeving terecht “voor zelfstudie om op die manier verbinding te blijven houden met de leerstof”.

Kansspelautoriteit: door Corona extra scherp op online gokaanbod

“De Kansspelautoriteit ziet extra activiteiten van illegale online kansspelaanbieders en hun adverteerders. Zij proberen te profiteren van het feit dat speelhallen en speelcasino’s door het coronavirus hun deuren hebben moeten sluiten. De Ksa vindt dit onaanvaardbaar en treedt hier streng tegen op.”

NVWA: continuïteit voedselvoorziening is prioriteit

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit geeft prioriteit aan keuringswerkzaamheden en certificering ten behoeve van de voedselvoorziening. Belangrijke meldingen en signalen worden zoveel mogelijk opgepakt.

De toezichthouder stuurt zelf geen medewerkers op pad die verkoudheidsklachten hebben, hoesten of koorts hebben. De NVWA vraagt maatregelen van bedrijven waar inspecties of keuringen worden uitgevoerd. De NVWA stelt dat er een mogelijkheid moet zijn om handen te desinfecteren en dat er voldoende afstand (richtlijn 1,5 meter) tot de NVWA-medewerker gehouden moet worden. De NVWA voert geen inspecties of werkzaamheden uit op locaties waar COVID-19-patiënten in isolatie of quarantaine zijn. “Onze inspecteurs nemen kort voor de inspectie telefonisch contact op met de locatie om dit te checken.”

“NZa draagt bij aan oplossen van knelpunten in langdurige zorg vanwege corona”

De NZa heeft afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg door de coronacrisis niet in de financiële problemen komen. “Met elkaar zorgen we dat de zorg beschikbaar is voor mensen die dat nodig hebben, nu maar ook in de toekomst.”

De NZa komt met een aparte Covid-19 regeling en verruimt zo nodig ook de deadlines voor financiële verplichtingen. “Daarnaast begrijpen wij dat het organiseren en uitvoeren van de zorg op de eerste plaats moet komen. Natuurlijk zal iedereen hierover op een goede wijze verantwoording willen afleggen. De NZa wil aansluiten bij de praktijken zal daarover op korte termijn in overleg treden met zorgkantoren en zorgaanbieders in de langdurige zorg.”

Staatstoezicht op de Mijnen houdt coronamaatregelen in de gaten

Veiligheid voor mens en milieu is de eerste prioriteit van de SodM. De toezichthouder hout de corona-maatregelen van ondernemingen waar zij toezicht op houdt in de gaten “om te kijken of de veiligheid goed geborgd is én blijft”. Inspecties naar activiteiten met laag risico zijn voorlopig uitgesteld, inspecties naar activiteiten met hoog risico gaan in beginsel door.

Meer info: FAQ en Wijziging arbeidstijden in verband met coronavirus.

Dit artikel kan worden aangevuld met nieuwe ontwikkelingen.

Categorieën:Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s