Interbestuurlijk Programma versterking VTH (IBP) gepresenteerd

Op 8 juli heeft staatssecretaris van I&W, mevrouw Viviane Heijnen, het Interbestuurlijke Programma ter versterking van de VTH-taakuitvoering (IBP) aan de Tweede Kamer aangeboden. Het programma richt zich met name op versterking van de omgevingsdiensten, betere informatieuitwisseling en de aanpak van milieucriminaliteit. Een begeleidend schrijven (pdf) -waarvan hieronder een samenvatting- beschrijft de pijlers van het programma, de looptijd en planning alsmede de inzet van de €18 miljoen. De staatssecretaris heeft de heer Van Aartsen en mevrouw Sorgdrager gevraagd lopende het IBP te reflecteren op het proces en de resultaten.

Looptijd en planning
De basis voor het programmaplan IBP is de Kamerbrief versterking VTH-stelsel van 13 december 2021. Het IBP kent in beginsel een looptijd van twee jaar (2022-2024). Het eerste jaar is vooral bedoeld voor het scherpen van de wijze van uitvoering en concretisering van de tien aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen. Het tweede jaar wordt benut voor de daadwerkelijke implementatie. Een aantal acties kan echter al eerder worden uitgevoerd, omdat er al bestuurlijke overeenstemming is of omdat de uitvoering al ter hand was genomen in lopende programma’s zoals “Liever een goede buur”. In een bijlage van het IBP is een tijdschema (pdf) voor de uitvoering gepresenteerd.

De tien aanbevelingen van de Cie Van Aartsen

1. Ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten verhogen
2. Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen
3. Meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging
4. Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst
5. Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering
6. Verplichting tot informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling
7. Eén uitvoerings- en handhavingsbeleid, en één uitvoeringsprogramma per regio
8. Versterking van de positie van de directeur door verplicht mandaat en herzien van de benoemingsprocedure 
9. Inrichten van Rijkstoezicht op omgevingsdiensten
10. Advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over omgevingsplannen

Pijlers IBP
Het IBP kent zes pijlers waarin alle aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen worden opgepakt met uitzondering van aanbeveling 4 (hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst). De opvolging van deze aanbeveling is al buiten het IBP in gang gezet. De zes pijlers zijn:

 1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering
  (aanbevelingen 1, 2, 5 en 10 van de Commissie Van Aartsen)
 2. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging
  (aanbeveling 3 van de Commissie Van Aartsen)
 3. Informatievoorziening VTH
  (aanbeveling 6 van de Commissie Van Aartsen, de aanbevelingen (deel 1 en deel 2) van de Algemene Rekenkamer, de aangenomen motie Hagen van 8 juli 2021 en de aangenomen motie Hagen/Sneller van 1 juni 2022)
 4. Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt
  (aanbeveling 6 van de Commissie Van Aartsen met toevoeging van arbeidsmarkt voor gekwalificeerd personeel)
 5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving
  (aanbevelingen 7 en 8 van de Commissie Van Aartsen)
 6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht
  (aanbeveling 9 van de Commissie Van Aartsen)

De versterking van het VTH-stelsel wordt conform de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen binnen dit stelsel gezocht. Mogelijk leidt dit wel tot aanpassing van wet- en regelgeving.

Middelen
De 18 miljoen euro uit het coalitieakkoord voor de versterking van het VTH-stelsel wordt ingezet op vijf overkoepelende thema’s die voor alle omgevingsdiensten van belang zijn. Deze thema’s en de hiervoor gereserveerde gelden zijn:

 1. de versterking van de inzet op milieucriminaliteit: 0,5 miljoen euro
 2. het verbeteren van de informatiehuishouding en datakwaliteit: 8 miljoen euro
  • de doorontwikkeling van het bestaande informatie-uitwisselingsysteem (Inspectieview), updaten en toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan de landelijke inspectiedatabase voor risicovolle bedrijven (GIR),
  • de totstandkoming van een compleet en overzicht van (de)centraal verleende vergunningen,
  • de digitalisering van het vergunningverleningsproces,
  • de opzet van een informatiebureau voor milieutoezichthouders.
 3. de versterking van de kennisopbouw en kennisdeling: 3 miljoen euro
  • (door)ontwikkeling van een robuuste kennisfunctie bij zowel ODNL als bij het samenwerkingsprogramma van de gezamenlijke inspectiediensten voor risicovolle bedrijven (BRZO+) en daarnaast de versterking van de ODNL Academie.
 4. monitoring kwaliteit milieutoezicht: 0,2 miljoen euro
  • de opzet voor de uitvoering van visitaties van de omgevingsdiensten met een tweejaarlijkse cyclus en centrale rapportage.
 5. apparaatskosten: 6 miljoen euro
  • de kosten van het programmabureau IBP, het programmabureau ODNL en overige personeelskosten.

Het coalitieakkoord reserveert een naar 6 miljoen euro oplopend bedrag voor de versterking van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het steviger aanpakken van milieucriminaliteit en milieurisico’s. Dit bedrag wordt aangewend om de capaciteit van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst binnen de ILT de komende jaren substantieel uit te breiden. Met deze inzet van middelen wordt specifiek opvolging gegeven aan de volgende aanbevelingen van de commissie Van Aartsen:

 1. meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging,
 2. informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en -deling,
 3. inrichten van rijkstoezicht op de omgevingsdiensten.

Tweemaal per jaar zal er een voortgangsreportage worden gepubliceerd.

Zie ook:

Categorieën:VTH-Stelsel milieu

Tagged as:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s