WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in het rapport Toezien op publieke belangen 7 aanbevelingen voor het rijkstoezicht geformuleerd. Het kabinet werkt aan een reactie, aan de ToezichtTafel doen we dat ook.

Dit zijn de 7 aanbevelingen:

1) Herijk de rijksvisie op toezicht. Neem daarbij als uitgangspunt de maatschap- pelijke functie van toezicht en de meerwaarde die het rijkstoezicht kan bieden bij het borgen van publieke belangen. Centrale elementen die de overheid daarin dient vorm te geven zijn de wijze waarop beoogde maatschappelijke opbrengsten van het rijkstoezicht afgewogen worden tegen de maatschappe- lijke en budgettaire kosten en administratieve lasten; de wijze waarop het rijks- toezicht aansluit op de governance structuur – het totale krachtenveld in een toezichtdomein – en de wijze waarop het rijkstoezicht vroegtijdig knelpunten in de sector en de wetgeving signaleert en agendeert.

2) Bevorder een opbrengstgerichte cultuur en verbeter de infrastructuur voor sterkere wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van toezicht. Dit betekent onder meer het bevorderen van de totstandkoming van ‘academische werkplaatsen’ voor toezicht en meer samenwerking van toezichthouders met andere actoren in de kennisinfrastructuur (universiteiten, planbureaus en andere ken- nisinstituten). De verworven inzichten uit onderzoek dienen te worden geïnte- greerd in opleiding en deskundigheidsbevordering van toezichthouders.

3) Bevorder het gebruik van krachtenveldanalyses bij vraagstukken rond het instellen, vormgeven en uitoefenen van het rijkstoezicht. Vanuit dit perspectief moeten afspraken worden gemaakt met de toezichthouders over de versterking van de informatie-, monitorings- en kennisfunctie binnen hun organisaties. Alle toezichthouders zouden in hun jaarplannen moeten aangeven hoe zij gebruikmaken van reeds aanwezige checks and balances en tegenkrachten en op welke wijze zij gebruik maken van en bijdragen aan andere vormen van toe- zicht (intern, decentraal, Europees, privaat, burgers, etc.).

4) Versterk de reflectieve functie van de rijkstoezichthouders. Dit betekent een versterking van de feedback-rol die toezichthouders spelen ten behoeve van de agendering, voorbereiding en evaluatie van beleid. Vraag alle toezichthouders jaarlijks om een publieke ‘Staat van de sector’ op te maken waarin zij de kansen en bedreigingen voor de borging van publieke belangen inventariseren en ana- lyseren.

5) Zorg voor een sterkere borging van de onpartijdige functievervulling en daarmee samenhangende onafhankelijke positionering van toezichthouders. Ga daarbij in op de (actuele) geldigheid van de argumentaties die aan de huidige variëteit aan arrangementen ten grondslag liggen; ga daarbij ook expliciet in op de mogelijkheden die wettelijke verankering van het domeinspecifieke toezicht daarbij kan bieden. Betrek daarbij ook het voorstel van de samenwerkende in- specties voor een ‘onafhankelijkheidsprotocol’ met waarborgen voor onafhan- kelijke risicoanalyses en consequente openbaarmaking van rapporten.

6) Zorg voor een adequate publieke verantwoording van toezichthouders over ingezette capaciteit, instrumenten en bereikte resultaten en voor een passende verantwoordingsrelatie met het parlement. Vraag daartoe van toezichthouders dat zij hun publieke informatievoorziening en verantwoording over de wijze waarop zij hun toezicht uitoefenen versterken.

7) Zorg voor een reële verhouding tussen de van het toezicht verwachte opbrengsten en de daarvoor beschikbare capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief. Heroverweeg daarbij het uitgangspunt om toezicht in beginsel geheel uit de algemene middelen te betalen en bekijk hoe gedeeltelijk doorberekenen van de kosten van toezicht prikkels kan verschaffen voor onder toezicht gestelde par- tijen om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: