De Tijd is Rijp; rapport cie Mans (2008)

In 2008 verscheen het rapport De Tijd is Rijp van de Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving, bekend als de cie Mans. Het rapport constateerde dat het milieutoezicht veel te versnipperd was en er nauwelijks sprake was van doorzettingsmacht.

Voor haar advies hanteerde de cie een aantal uitgangspunten:

  1. nabijheid en onafhankelijkheid,
  2. robuustheid en kritische massa,
  3. informatie-uitwisseling en kennisdeling,
  4. interbestuurlijk toezicht,
  5. governance van het stelsel.

De cie beval aan om regio-overstijgende, landelijke – waaronder het toezicht op BRZO-bedrijven – en internationale taken bij de VROM-Inspectie (thans ILT) te beleggen. Toezichttaken zoals op bouw, horeca, ‘leefbaarheid’ en evenementen zouden bij de gemeentelijke overheid moeten blijven. Alles daartussen zou moeten worden belegd bij 25 wettelijk verplichte omgevingsdiensten. De beslisbevoegdheid zou bij de bevoegde gezagen moeten blijven.

Inzake handhaving zou het bestuur de hersteldwangmiddelen toebedeeld moeten krijgen en het OM het bestraffende deel.

Leden van de Commissie:

  • drs. J.H.H. Mans (voorzitter), oud-burgemeester van Enschede
  • H.A. Jansen, Commissaris van politie b.d.
  • prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels, Hoogleraar bestuursrecht, i.h.b. handhavingsrecht, UvT
  • prof. dr. J. de Ridder, Hoogleraar Bestuurskunde aan de RUG

Laatste update: 5-3-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!