Generiek (interbestuurlijk) toezicht

Generiek (interbestuurlijk) toezicht is geregeld in de Grondwet, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. De Kroon is bevoegd tot schorsing en spontane vernietiging van besluiten van provinciale en gemeentelijke bestuursorganen wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Generiek toezicht omvat ook het treffen van een voorziening bij verwaarlozing van medebewindstaken (indeplaatsstelling). Daarvan is specifiek toezicht te onderscheiden dat instrumenten kent, zoals de aanwijzing of de verklaring van geen bezwaar, die enkel van toepassing zijn in sectorwetgeving (bijvoorbeeld de aanwijzing uit de Wet ruimtelijke ordening).

In oktober 2012 is het interbestuurlijk toezicht ingrijpend gewijzigd door de Wet revitalisering generiek toezicht. Die Wrgt schrapte op veel terreinen het specifiek toezicht. Met de wet verschoof de toezichtsverantwoordelijkheid op een aantal terreinen van het rijk naar de provincie. Evaluatie uit 2017 wees uit dat de provincies zich vooral toeleggen tot systeemtoezicht; ‘reality checks’ komen weinig voor.

Lees meer over generiek toezicht op de site van de Rijksoverheid

Opgesteld door prof. dr. Heinrich Winter

Laatste update: 10-2-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!