Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht op de wijze van uitoefening van publieke taken die door de wet zijn opgedragen aan andere overheden.

Interbestuurlijk toezicht is onderdeel van de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de andere overheden. De beschrijving in het rapport “Interbestuurlijk toezicht herijkt” (2005)illustreert dat: “Interbestuurlijk toezicht is het geheel van processen dat plaatsvindt in het kader van de rechtsbetrekkingen tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten, de WGR-regio’s en de waterschappen, die gaan over de beoordeling van de taakbehartiging van de lagere door de hogere overheden.” 

Per 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Met deze wet is het interbestuurlijk toezicht op de provincies en gemeenten vereenvoudigd. Het interbestuurlijk toezicht wordt in beginsel belegd bij de bestuurslaag die een niveau hoger ligt. Dit betekent dat het provinciebestuur toezicht houdt op de gemeente en dat het Rijk toezicht houdt op de provincie. 

 

Bron: Begrippenkader rijksinspecties

%d bloggers liken dit: