Generiek (interbestuurlijk) toezicht

Generiek (interbestuurlijk) toezicht is geregeld in de Grondwet, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. De Kroon is bevoegd tot schorsing en spontane vernietiging van besluiten van provinciale en gemeentelijke bestuursorganen wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Generiek toezicht omvat ook het treffen van een voorziening bij verwaarlozing van medebewindstaken (indeplaatsstelling). Daarvan is specifiek toezicht te onderscheiden dat instrumenten kent, zoals de aanwijzing of de verklaring van geen bezwaar, die enkel van toepassing zijn in sectorwetgeving (bijvoorbeeld de aanwijzing uit de Wet ruimtelijke ordening).

Opgesteld door prof. dr. Heinrich Winter