Stelseltoezicht

Stelseltoezicht is het toezicht op de naleving, de kwaliteit of de veiligheid dat zich uitstrekt over het gehele terrein waarvoor de inspectie verantwoordelijk is, of een onderdeel daarvan.

Bij stelseltoezicht kijkt de toezichthouder van wat grotere afstand naar een bepaald terrein om er algemene uitspraken over te kunnen doen. Dat kan soms het gehele werkterrein van de inspectiezijn, maar meestal betreft het een afgebakend onderdeel ervan (zoals een branche of domein).

Stelseltoezicht dient een of meer van de volgende drie doelen:

 Het voorziet in een behoefte van de toezichthouder om selectief en slagvaardigtoezicht op individuele bedrijven en instellingen uit te oefenen.
 Stelseltoezicht intervenieert in een maatschappelijk domein waarin verschillende actoren actief zijn die met dezelfde problemen te maken hebben. 
 Stelseltoezicht kan worden gebruikt voor(maatschappelijke) verantwoording in de vorm van bv trendrapportages en ‘de staat van …’. Dergelijke rapportages kunnen bijdragen aan het maatschappelijke debat.

 

Bron: Begrippenkader rijksinspecties

%d bloggers liken dit: