Outline interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel

Gepubliceerd op 14 maart 2022
Ministerie I&W
4 pagina’s

Het programma is gebaseerd op de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen, het juridisch onderzoek aanbevelingen adviescommissie VTH, het rapport Omgevingsdiensten in beeld en de bevindingen van de Algemene
Rekenkamer
in haar rapporten “Een onzichtbaar probleem” en “Handhaven in het duister”.

Het programma onder regie van het ministerie van I&W betreft niet alleen omgevingsdiensten maar het hele VTH-stelsel inzake milieu. Deelnemers aan het programma zijn verder de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de ministeries van J&V en BZK, het openbaar ministerie (OM), IPO (provincies), VNG (gemeenten) en Omgevingsdienst NL (omgevingsdiensten).

Het interbestuurlijk programma kent een looptijd van 2 jaar: 2022 – 2024. Deze 2 jaar worden opgesplitst in 2 fasen:
• Jaar 1: bestuurlijke overeenstemming wijze van uitvoering en concretisering van de 10 aanbevelingen van de commissie Van Aartsen;
• Jaar 2: implementatie van de 10 aanbevelingen van de commissie Van Aartsen.

Organisatie van het programma

De volgende projecten worden voorzien:

  • Robuuste omgevingsdiensten en financiering (aanbevelingen 1, 2, 5 en 10 van de commissie Van Aartsen);
  • Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging (aanbeveling 3 van de commissie Van Aartsen);
  • Informatie-uitwisseling en datakwaliteit (aanbeveling 6 van de commissie Van Aartsen, de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en de moties van de Tweede Kamer);
  • Kennisinfrastructuur (aanbeveling 6 van de commissie Van Aartsen) inclusief arbeidsmarkt voor gekwalificeerd
    personeel (nieuw thema);
  • Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving (aanbevelingen 7 en 8 van de commissie Van Aartsen);
  • Monitoring kwaliteit milieutoezicht (waaronder visitatie, aanbeveling 9 van de commissie Van Aartsen).

Aanbeveling 4 van de commissie Van Aartsen (hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst) wordt door IenW samen met IPO/provincies en VNG/gemeenten buiten het interbestuurlijk programma opgepakt.

Er zullen pilots worden opgezet zoals bijvoorbeeld inzake zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), (ketentoezicht) bodem/Kwalibo, energie, indirecte lozingen en het stikstofdossier. En er wordt zoveel mogelijk aangehaakt op andere trajecten zoals Liever een goede buur (wordt geïntegreerd), Beter Ontsluiten van Milieuvergunningen (BOM), Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) en Altijd Actuele Digitale Vergunningen (AADV). Er worden afspraken gemaakt met BRZO+.

Zie ook: