Beroepsvereniging Vide wil rol in publiek debat

21 Jan

Het bestuur van beroepsvereniging Vide wil zich mengen in het publieke debat over toezicht. Dit blijkt uit de meerjarenstrategie die op 24 januari wordt gepresenteerd aan de leden. “Toezicht, inspectie en evaluatie zij onmisbare publieke functies die soms een pleitbezorger nodig hebben.”

Het bestuur wijst op het bijzondere karakter van toezicht.

“Het bijzondere karakter van toezicht, door de WRR ook wel als ‘toezichtparadox’ aangeduid, bestaat er daarbij uit dat ‘als alles goed gaat’ toezicht wordt te vaak gezien als overlast, terwijl ‘als er dingen zijn misgegaan’ vooral het toezicht heeft gefaald.” 

Het bestuur wil in het maatschappelijke debat opkomen voor “het belang van goed, onafhankelijk gepositioneerd, transparant en adequaat toegerust toezicht en van hen die toezicht als hun beroep hebben”.

Vide zal zich “met mate” in de publieke discussie mengen. “Vide gaat niet in op individuele casus, maar wanneer er drie vergelijkbare gevallen zijn of aspecten van het toezicht in algemene zin ter discussie staan, kunnen we ons mengen in het debat.”

Bij de pleitbezorging wil Vide de nadruk leggen op vier onderwerpen:

  1. Realistische verwachtingen over toezicht
  2. Het belang van onafhankelijkheid
  3. Kansen en dilemma’s bij data-gedreven toezicht
  4. Leren van toezicht

 

Lees hier de meerjarenstrategie.

Advertenties

De ACM met de hamer!

27 Dec

 

Consultant Rob Velders is kritisch over een boete van de Autoriteit Consument & Markt voor een webwinkel. Lees hier zijn bijdrage:

De ACM met de hamer!

Sinds 2014 zijn er nieuwe, strengere retourregels voor webwinkels. De ACM heeft recentelijk de eigenares van Kiesdejuistesportbh.nl (nu: bhsupport) een boete van maar liefst 50.000 euro opgelegd voor deels onduidelijke en deels onjuiste informatie op haar website over de retourregeling. Uit de beschikking (pdf) blijkt niet dat er sprake is van grootschalige misleiding of grootschalige schade voor consumenten. Onlangs was de hoorzitting.

Kiesdejuistesportbh.nl

Ik kende het bedrijf niet. Een kort onderzoekje op internet leert dat de meeste producten van kiesdejuistesportbh tussen de €15 en €70 euro kosten met een enkele uitschieter naar rond de €100. Het bedrijf is gevestigd in een woonhuis in een Almeerse woonwijk. Op Pinterest afficheert het zich met de mededeling dat elke dag tientallen klanten tevreden worden gesteld. De site van de Kamer van Koophandel doet vermoeden dat het een eenmanszaak betreft. Op Tros Radar en klacht.nl staan tientallen negatieve berichten over de retourservice. Niet best dus.

Is de sanctie redelijk?

De vraag is niet of het bedrijf in overtreding is. Dat is door de ACM voldoende aangetoond. Net als de ACM heb ik geen inzage in de omzet van het bedrijf, laat staan het aantal geretourneerde producten of de schade die door de onjuiste of onvolledige informatie op de site is ontstaan. Indien het bedrijf ca 30 bh’s per dag verkoopt en er 10 euro per stuk op verdient, wordt er een bruto winst geboekt van 300 euro per dag. Dat komt neer op een bruto winst van ongeveer een ton per jaar. Daar gaan natuurlijk belastingen, bedrijfskosten zoals verzekeringen, website, vervoer en dergelijke van af. Kortom, er blijft over een heel jaar netto veel minder dan de helft van over.

Indien bovenstaande klopt is een boete van € 50.000 zeer waarschijnlijk de nekslag voor het bedrijf en heeft het wellicht – daar het een zzp’er betreft – ook grote impact op de persoonlijke levenssfeer (gezin, kinderen?). En dat voor een overtreding met beperkt effect!

De vraag is waarom ACM er niet voor heeft gekozen om eerst een individuele waarschuwing uit te delen. Mogelijk zou het probleem dan snel zijn opgelost zoals mevrouw beweert. Ook had de toezichthouder, zoals in de beschikking staat beschreven, kunnen kiezen voor een last onder dwangsom. Een boete van enkele duizenden euro’s zou zonder twijfel ook voor het gewenste resultaat zorgen. De ACM legt niet uit waarom niet gekozen is voor deze varianten.

Naar mijn mening is de keuze van de ACM voor de hoogte van de huidige boete onvoldoende gemotiveerd en niet proportioneel. Ik begrijp dat de ACM stevige signalen af wil kunnen geven naar de sector en daar is niets mis mee. Maar met meer oog voor de omstandigheden en de gevolgen van de overtreding kan zowel het gewenste effect gesorteerd worden als nodeloze bezwaar- en beroepsprocedures, onnodige faillissementen en persoonlijk leed worden voorkomen. Zorgvuldigheid en redelijkheid noemen we dat. Dat zijn kenmerken van een autoriteit.

Rob Velders is zelfstandig consultant op het gebied van toezicht en handhaving
https://nl.linkedin.com/in/robvelders

Pleidooi voor Kaderwet toezicht

21 Nov

Er moet een “Kaderwet toezicht” komen, met algemene regels voor rijksinspecties en marktautoriteiten. In het volgende regeerakkoord horen hierover afspraken te worden gemaakt.  Dit betogen Rob Velders, Mindert Mulder, Ferdinand Mertens en Paul van Dijk in een artikel in SC Online.

De nieuwe wet moet de onafhankelijkheid van de inspecties stevig verankeren en zorgen voor een betere bescherming van rechten van burgers en bedrijven.

“Een kaderwet stimuleert tot eenduidigheid in principes en duidelijkheid over de rol, positie en werkwijze. De wet kan heldere en vooral ook dwingende kaders stellen voor de samenwerking tussen toezichthouders, over de relatie met de Tweede Kamer en zeker ook over de mate van rechtsbescherming die burgers en bedrijven genieten als toezichthouders werken aan strenge sancties en openbaarmaking daarvan.”

In Nederland bestaan kaderwetten voor zelfstandige bestuursorganen en adviescolleges, maar niet voor toezichthoudende organisaties. De wetgever moet toezichthouders “een plek in het staatsbestel geven, als een bijzondere entiteit, die niet over één kam kan worden geschoren met andere bestuursorganen.”

“Een ‘Kaderwet toezicht’ kan helpen om te voorkomen dat we telkens opnieuw dezelfde discussie voeren. Zo zijn incidenten niet te voorkomen, maar wel kunnen we eraan bijdragen dat toezichthouders op een effectieve, efficiënte en verantwoorde manier hun werk kunnen doen.”

Lees hier het gehele artikel: Opstellen kaderwet toezicht taak voor nieuw kabinet

Kabinet onderzoekt transparantie van toezichthouders

18 Nov

Het kabinet gaat inventariseren of toezichthouders transparant genoeg zijn in jaarplannen en werkprogramma’s. Daarbij wordt bekeken welke verbeteringen mogelijk zijn “zonder de effectiviteit van deze instanties te ondergraven”.

Dit staat in de reactie op de initiatiefnota “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien“. Daarin pleiten de Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug (PvdA) onder meer voor meer openheid over de agenda’s, plannen, prioriteiten en maatregelen van toezichthouders en voor het opnemen van een lobbyparagraaf bij beleidsregels van deze organisaties.

Er komt nu een inventarisatie bij toezichthoudende en uitvoerende organisaties. Het kabinet richt zich daarbij op prioritering en consultaties.

“Goed toezicht houden is niet mogelijk zonder contacten met het veld, maar toezichthouders zijn zich zeer bewust van het feit dat zij onpartijdig moeten zijn en blijven ten opzichte van ondertoezichtstaanden. Hoe om te gaan met het veld is dan ook het kerndilemma voor toezichthouders.”

De kabinetsreactie staat hier.

Right to Challenge: (ook) toezichthouders uitgedaagd

10 Nov

De “Right to Challenge” aanpak past goed in het risico-denken en in de taak van toezichthouders, aldus Mindert Mulder. Zijn blog:pasfoto_mindert_29maart2016

“Right to Challenge” is het recht om de overheid uit te dagen. Bedrijven, bewoners, consumenten, die een overheidstaak willen overnemen, kunnen daarvoor de ruimte krijgen.

In een “handreiking” geeft de rijksoverheid aan dat ze muziek ziet in deze aanpak. Beleidsmakers, wetgevers én toezichthouders krijgen tips hoe ze de burger een eigen rol kunnen geven bij de behartiging van publieke belangen in markten en sectoren.

In sommige wetten is dit recht verankerd (de nieuwe Omgevingswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Woningwet 2015), maar een wettelijk recht is niet altijd nodig.

Het idee is dat gegeven de doelen van een wet – er veel meer ruimte kan zijn voor de samenleving om zelf te bedenken hoe men binnen de wettelijke kaders kan handelen. Dit geeft mogelijkheden voor co-operatie tussen overheid en markt.

Niet alleen voor beleidsmakers, ook voor toezichthouders is dit een uitdaging. Het past goed in het risico-denken en in de taak van toezichthouders: hoe te zorgen dat maatschappelijke problemen worden opgelost (en niet louter: wordt de wet wel nageleefd?).

Ook kan door het activeren van eigen verantwoordelijkheid worden voorkomen dat toezichthouders met harde sancties en alle procedures van dien, moeten optreden. Dan is wel nodig dat deze bedrijven ook het vertrouwen waarmaken en het eigen initiatief een succes te laten zijn.

Met de nieuwe handreiking nodigt de rijksoverheid alle spelers in de markt en bij de overheid uit om aan de slag te gaan en na te denken over nieuwe mogelijkheden om maatschappelijke ruimte te koppelen aan de realisatie van publieke belangen.

Mindert Mulder
Eigenaar van Regulator

Toezichthouders in ban van risicomodellen

14 Okt

Toezichthouders in verschillende landen werken aan de introductie en verbetering van risicomodellen. Dit bleek tijdens de “Regulatory Delivery International Conference“, die afgelopen week in Londen werd georganiseerd.

Risicomodellen stellen toezichthouders in staat om hun middelen vooral in te zetten waar de risico’s het grootst zijn. Ze maken een inschatting van de ernst van (mogelijke) gevaren en van de kans dat bedrijven de regels niet naleven. Daarbij kan ook de track record van het management worden meegenomen. Voor bedrijven kunnen de inspectielasten worden verminderd als hun risicos lager worden gescoord.

“Als je het goed doet, is het effectief”, aldus een vertegenwoordiger van Regulatory Delivery, de Britse overheidsdienst die de conferentie organiseerde. De risicobenadering draagt bij aan effectiviteit en efficiency, maar kan ook worden gebruikt voor controle en consistentie. Een toezichthouder die een risicobeoordeling gebruikt, kan beter verdedigen waarom hij wel of niet iets heeft gedaan. En er is een “clever trick”: als toezichthouders hun prioriteiten publiceren, gaan ondernemingen zich alvast aanpassen.

Pleisters

Toezichthouders die net beginnen moet een risicomodel blijken het moeilijk te vinden om te differentiëren; alle risico’s worden als hoog gekwalificeerd. Dan is het ook niet eenvoudig om gericht te inspecteren; een van de toezichthouders bleek tot voor kort de pleisters in verbanddozen te tellen. 

In Servië krijgen bedrijven met het kleinste risico geen bezoek meer van inspecties. In Nieuw-Zeeland heeft het vertrouwen in risicomodellen ertoe geleid dat het toezicht op de voedselketen wordt overgelaten aan de markt. Overheidsinspecteurs komen et alleen nog aan te pas als producten naar Europa worden geëxporteerd. 

Toolkit
Tijdens de conferentie liet de OECD weten begin 2017 een toolkit te presenteren voor toezichthouders. Daarbij baseert de internationale organisatie zich op eerder vastgestelde principes. Over de toolkit zal een consultatie worden georganiseerd.

Meer informatie over de conferentie is hier te vinden.

Tweede Kamer wil twee keer praten over rijksinspecties

4 Okt

De rijksinspecties komen binnenkort twee keer op de agenda van de Tweede Kamer. Er wordt een plenair debat gepland over de “onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid”. Ook in een algemeen overleg over de rijksdienst komt het functioneren van rijksinspecties aan de orde.

Beide debatten vinden hun aanleiding in uitlatingen van de voormalige voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van Vollenhoven.

Farstad Bashir (SP) vroeg eind juni een reactie van minister Schultz van I&M, maar kreeg antwoord van minister Blok (Rijksdienst)

Aangezien deze brief geacht wordt een overall beeld te geven van de inspecties en zich niet te beperken tot een beeld van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van IenM, is het verzoek naar mij doorgeleid. In deze brief reageer ik, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, op dit verzoek.” 

De brief staat nu op 27 oktober op de agenda van het overleg over de rijksdienst.

Naar aanleiding van uitlatingen van Van Vollenhoven en zijn opvolger, Tjibbe Joustra, vroeg Stientje van Veldhoven (D66) om een plenair debat. In haar ogen zouden de ministers Schultz (I&M) en Asscher (SZW) moeten worden uitgenodigd. Dit debat is nog niet gepland.

%d bloggers liken dit: