ILT gooit het roer helemaal om

9 Dec

Op 27 november presenteerde inspecteur-generaal Jan van den Bos van de Inspectie Leefomgeving en Transport aan genodigden de eerste plannen inzake de nieuwe Koers ILT 2021. Rob Velders was erbij en doet verslag:

Van den Bos heeft na zijn aantreden als IG een SWOT-analyse laten uitvoeren via interviews met externen. De uitkomst daarvan viel niet mee. Ook enkele recente rapporten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (“Hadden wij het OVV-rapport over Schiphol niet zelf moeten schrijven?”) kraakten harde noten over de ILT. Deze ervaringen hebben geleid tot het besluit om het roer helemaal om te gooien en een nieuwe koers te gaan varen.

Sleutelwoorden daarbij zijn “informatie-gestuurd”, “risico-gericht” en “open”.

De ILT zet in op het bereiken van effecten. Ook moet de dienst- en vergunningverlening moderner, transparanter en realistisch geprijsd zijnDe verandering zal in fases verlopen, terwijl de winkel open blijft.

Inhoudelijk richt de ILT zich op maatschappelijke problemen waarbij de toezichthouder een zichtbare bijdrage aan de oplossing wil leveren. In het proces zullen medewerkers en midden-management nadrukkelijk worden betrokken.

De ILT heeft een organisatiebrede risico-analyse (IBRA) uitgevoerd. Voor 2018 zijn zes prioritaire programma’s in het Meerjarenplan-nieuwe-stijl vastgesteld: bodem, grond- en oppervlaktewater, afvalstoffen, marktverstoringen in het goederenvervoer op de weg, productielabels, ozonafbrekende en klimaatschadelijke stoffen en uitstoot of lozing van gevaarlijke stoffen door schepen. Er komt een speciaal programma voor Schiphol alsmede een verkenning naar “vertrouwen in instituties”.

De ILT wil zaken multidisciplinair aanpakken, waarbij de luiken veel meer dan voorheen open gaan. Daarbij zullen nieuwe inzichten en data-analyses worden gebruikt.

Ook de structuur en cultuur van de ILT gaan op de schop: adaptief, wendbaar, met ruimte voor specialistische kennis. Er komen nieuwe directies: Informatie en programmering, Vergunningverlening, Autoriteit Woningcorporaties, Veiligheid en instituties, Duurzaamheid en Bijzondere Opsporing alsmede de directie Buitenwereld en bestuur en Inspectieondersteuning en control. Het midden-management moet bestaan uit mensen die verstand hebben van de inhoud en daarover dus het gesprek kunnen aangaan met hun inspecteurs.

Yvonne Verzijden gaf een boeiende toelichting op de IBRA-risicoanalyse. Ze benoemde het probleem om welhaast onvergelijkbare grootheden tegen elkaar af te zetten. Immers, de ILT is een verzameling van fusies met een daaruit voortvloeiende veelheid aan taken. Er zijn dilemma’s: waar zitten de grootste risico’s, wat zijn we verplicht om te doen en wat is – maatschappelijk gezien – het goede om te doen? En als we weten wat de belangrijkste maatschappelijke schades zijn, hoe is dan onze huidige inzet op die thema’s? Vergeleken met de feitelijke inzet van de ILT is die verhouding er niet of nauwelijks. Met de IBRA is een eerste stap gezet, nu wordt een verbeteragenda opgesteld.

Arnold van Vuuren (foto) ging dieper in op de programma’s en handelingsperspectieven van de ILT. Hij gaf daarbij een beeldend inkijkje in de eerste en veelbelovende resultaten van de data-analyses. Een ambitie is om (geld)stromen inzichtelijke te maken, maar ook om gedragingen te voorspellen

Kortom, een nieuwe koers met nog veel onzekerheden, maar wel een koers die naar het gevoelen van de ILT én van de aanwezige externen, ambitieus én veelbelovend is.

Rob Velders

Advertenties

Hoe houden we toezicht op wat we niet begrijpen?

18 Nov

Hoe houden we toezicht op iets wat we soms in de kern niet helemaal zelf begrijpen? Deze vraag kwam aan de orde tijdens de VIDE-bijeenkomst “Science Fiction of toezicht?”. Op 22 november wordt het Nieuwspoort Seminar gewijd aan toezicht en techniek.

Computers die beslissingen van artsen overnemen, robots die medische ingrepen verrichten, patiëntenportalen, het electronisch patiëntendossier, online artsen, toezicht op afstand op behoevende mensen, software die over de aan- en verkoop van aandelen beslist, cryptomunten, crowdfunding, online internationaal producten kopen, websites die je financiële situatie beoordelen. En ga zo maar door. Innovaties die de afgelopen jaren grootschalige toepassing hebben gevonden en nog maar het begin zijn van wat ons de komende tijd staat te wachten. En waar de toezichthouders dus iets van moeten vinden. Hoe doen zij dat?

In een goed bezochte en zeer boeiende VIDE-bijeenkomst – “SF of toezicht” – op 16 november gaven Reinier Pollmann van de AFM en Johan Krijgsman van de IGJ inzage in hoe hun organisaties omgaan met technologische ontwikkelingen en het toezicht daarop.

Kleine aanpassingen

Krijgsman prees de wetgever die – al dan niet bewust – de regels inzake medische producten en het gebruik op zodanige wijze heeft geformuleerd dat nieuwe ontwikkelingen er tamelijk gemakkelijk onder te vatten zijn. Slechts kleine aanpassingen zijn nodig gebleken en die zijn inmiddels, in Europees verband, in 2020 van kracht. Dit is het filmpje dat Johan liet zien: https://www.youtube.com/watch?v=RyMoJHf7rCQ

De IGJ io ziet steeds meer nieuwe initiatieven en toepassingen. De toezichthouder ziet ook dat die al heel snel “gewoon” worden, zoals patiëntenportalen. Door de vernieuwing ziet men een verandering ontstaan in de relatie tussen de patiënten en de medici: de patiënt wordt door alle beschikbare kennis veel mondiger en artsen worden meer een coach.

E-haelth is balanceren voor de toezichthouder

Maar innovaties brengen ook nieuwe bedreigingen met zich mee; fenomenen als ransomware, de handel in big data, privacy, betrouwbaarheid, “overzorg” voor bijvoorbeeld gezonde baby’s, het feit dat niet iedereen in staat is mee te gaan met de modernisering, de dreiging van banenverlies, nep-producten.

“E-health is balanceren” stelt Krijgsman. “De IGJ wil innovaties niet ontmoedigen, maar moet wel letten op de veiligheid voor de patiënt. Dat is soms een worsteling, zeker als een bepaalde toepassing al een groot succes wordt terwijl de veiligheid nog onvoldoende is aangetoond.”

Intern draagvlak en extern succes

De AFM wil technologische innovatie accommoderen zolang die bijdragen aan duurzaam financieel welzijn. Voor de AFM spelen drie vragen als het gaat om innovaties:

  • Wordt een eerlijk en volledig inzicht verschaft?
  • Wanneer gaat “neutraal” presenteren (over bijvoorbeeld iemands financiële situatie) over in advies?
  • Zijn algoritmes deskundig?

Reinier Pollmann ging vooral in op de vraag hoe de AFM als organisatie up-to-date blijft. Er is een klein programmateam onder zijn leiding opgezet dat onder meer zoekt naar draagvlak en meerwaarde binnen de organisatie. Op allerlei ludieke en innovatieve manieren (bijvoorbeeld door QR-codes in de lift te hangen) wordt binnen de organisatie aandacht voor het programma gevraagd. En dat lukt. Bij de kickoff waren liefst 200 collega’s aanwezig.

Maar ook externe aandacht is van groot belang. Artikelen in de krant – en zelfs een keer de voorpagina van het FD – zijn waardevol, net als aandacht in tv-programma’s, in de Tweede Kamer en op internationale congressen.

Wel accommoderen, niet stimuleren

Tezamen met DNB heeft de AFM de zogenaamde InnovationHub opgezet. Dat is een initiatief voor innovatieve financiële producten. Maar volgens Pollmann moet dat vooral gezien worden als accommodatie en niet stimulering. “Dat heeft te maken met rolvastheid. EZ moet stimuleren, onze taak is het vooral dat het correct werkt”.

Door de diverse initiatieven en externe aandacht wil de AFM voorop blijven lopen. “Want voorop lopen betekent dat je geaccepteerd als gesprekspartner: we krijgen daardoor gezag.”

Rob Velders

Rob Velders is op 22 november een van de sprekers tijdens het Nieuwspoort Seminar “Toezicht in Transitie 2018” over  techniek en toezicht. Aanmelden is nog mogelijk. Dat kan hier.

Rekenkamer onderzoekt risicogericht toezicht

8 Nov

De Algemene Rekenkamer onderzoekt het risicogericht toezicht bij de NVWA en ILT. Dit schrijft het college in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Algemene Rekenkamer

De Rekenkamer kondigde eerder aan om na te gaan welke vorderingen de NVWA heeft gemaakt bij het invoeren van risicogericht toezicht. 

“De NVWA heeft sinds haar oprichting de opdracht en de ambitie om méér risicogericht te gaan werken en de effectiviteit van het instrumentarium te versterken, en investeert daarvoor in kennismanagement. In 2013 merkten wij daarover op dat de invoering ervan werd belemmerd doordat de NVWA voor de meeste sectoren geen scherp inzicht heeft in de naleving van wet- en regelgeving.”

Voor de Rekenkamer is het risicogericht toezicht bij ILT en NVWA een van de thema’s de controle over 2017. De NVWA heeft ook de aandacht van oud-minister Winnie Sorgdrager en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, in het kader van hun onderzoeken naar aanleiding van de fipronil-affaire. Lees meer.

Toezicht met rode vlag

6 Nov

In 1865 voerde Engeland een wet in om de destijds oprukkende automobielen te beteugelen. De op stoom aangedreven voertuigen mochten alleen stapvoets rijden. En ze moesten worden voorafgegaan door een wandelaar, om het andere verkeer te waarschuwen. Met een rode vlag…

Anderhalve eeuw later lezen we in het Nederlandse regeerakkoord:

“Wet- en regelgeving wordt gemoderniseerd zodat bedrijven met hun diensten en producten beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen.”

Wat wil het nieuwe kabinet? “Passende” regels. Regels met “ruimte”.  “Regelvrije zones”.

Het regeerakkoord voorziet bij deze modernisering geen rol voor de handhavers van de regels. Wel dienen rijksinspecties beter samen te werken. En markttoezichthouder ACM moet ruimte maken voor afspraken.

Ook zelf worden toezichthouders geconfronteerd met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Er is toezicht óp drones, maar het kan ook mét drones. Uit een NSOB-publicatie:

“In reactie op de versnelling die de techniek oproept, moet het toezicht niet steeds sneller maar wel steeds slimmer kunnen opereren.”

Hoort bij dat slim opereren van toezicht niet ook een rol bij het moderniseren van regels?  Toezichthouders worden geacht om de naleving van bestaande regels te controleren, maar willen liever gekend zijn om het oplossen van problemen. Daartoe biedt het plan van het nieuwe kabinet kansen. Toezichthouders kunnen de functie vervullen die eerder werd bepleit door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: reflecteren. Hoe kunnen de regels worden verbeterd? Hoe kunnen zij ruimte bieden? En wanneer moeten we dat vooral niet willen? Door deze vragen te stellen én te (helpen) beantwoorden kunnen toezichthouders laten zien dat zij er niet zijn om problemen te maken, maar om problemen op te lossen.

Terug naar Engeland. Aan het eind van de negentiende eeuw werd de Red Flag Act alweer afgeschaft. En daarmee hoefde niemand meer met een vlag vooruit te lopen. 

De les voor Nederland? Laten we toch eens overwegen om een Rode Vlag in te voeren. In discussies over regels kunnen we wel lieden gebruiken die vooruit lopen. Om ons te waarschuwen voor bedreigingen maar ook om ons te wijzen op nieuwe kansen. De toezichthouder die dat in het komende jaar het beste doet, verdient volgend jaar de Rode Vlag!

Paul van Dijk

Op 22 november organiseert het Haags Congres Bureau het Nieuwspoort Seminar “Toezicht in Transitie 2018” over  techniek en toezicht. Aanmelden is nog mogelijk. Dat kan hier.

Techniek en toezicht: “Herbezinning nodig”

30 Okt

“Toezichthouders moeten oog hebben voor de grenzen van systemen: waar houdt het systeem op en begint de mens?” Dit schrijft de Delftse docent bestuurskunde Haiko van der Voort in zijn column “Meanderen tussen mens en machine. Hij pleit voor een “herbezinning op toezicht”:

“Als systemen groeien of anderszins veranderen, dan verdwijnen de grenzen tussen mens en machine niet, maar ze verschuiven. Toezicht en fysieke inspectie zullen daarom niet verdwijnen. Er zal wel een herbezinning op toezicht moeten komen. Welke publieke waarden zijn in het geding bij concrete digitaliseringsprojecten? Welke grens tussen mens en systeem is daarbij aan de orde? En welke prikkels ondervinden die mensen om de publieke waarden te respecteren?”

Haiko van der Voort spreekt op 22 november tijdens het Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2018 – Techniek en toezicht, dat wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Lees hier de column.

 

Bewindspersonen van en voor toezicht

26 Okt

Mocht er in de komende kabinetsperiode discussie ontstaan over een markttoezichthouder of rijksinspectie, welke minister of staatssecretaris kan dan ter verantwoording worden geroepen? Een overzicht op basis van de portefeuilleverdeling van Rutte III:Portefeuilles toezicht Rutte IIISommige ministers en staatssecretarissen zijn beleidsverantwoordelijk voor verschillende toezichthouders. Minister Dekker (Rechtsbescherming) is verantwoordelijk voor drie toezichthouders.

Ook in de komende kabinetsperiode kunnen bij een toezichthouder meerdere bewindspersonen in beeld zijn, bijvoorbeeld bij NVWA en Inspectie van het Onderwijs, maar ook ILT.

Minister Ollongren (BZK) heeft de “rijksdienst” in portefeuille, waartoe de rijksinspecties worden gerekend. Staatssecretaris Knops is verantwoordelijk voor het verzelfstandigingsbeleid.

Update 10-11-17:

De bewindslieden van VWS hebben in een brief laten weten dat de verschillende bewindspersonen verantwoordelijk zijn voor hun eigen onderwerpen maar ook voor “daaraan gerelateerde generieke beleidsaspecten”, zoals toezicht. De minister van VWS (De Jonge) is eindverantwoordelijk voor de organisatie, waaronder de organisatorische aansturing van toezichtorganisaties. De eerder gepubliceerde portefeuilleverdeling deelde “NZA” en “Toezicht care & jeugd” toe aan minister De Jonge en “Toezicht voedselkwaliteit en NVWA” en  “Toezicht, CBG, CIBG, RIVM” aan minister Bruins.

Is het overzicht compleet en juist? Suggestie zijn welkom (e-mail: toezichttafel@gmail.com).

 

De regels van Rutte III

15 Okt

Wat is de wetgevingsagenda van het het aanstaande kabinet? Rutte III  wil ruimte bieden en regeldruk beperken, maar kondigt ook nieuwe regels aan. Een overzicht van voornemens op het gebied van wetgeving in het regeerakkoord:

Veiligheid
1. Wegnemen knellende kaders in strafrechtketen, waaronder sectorspecifieke beperkingen ten opzichte van Arbeidstijdenwet
2. Voortzetting wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar
3. Terrorisme. Langere voorlopige hechtenis mogelijk voor terugkeerders. Strafbaarstelling van opzettelijk verblijf zonder toestemming in een onder controle van een terroristische organisatie staand gebied. Verruiming mogelijkheid van DNA-onderzoek bij verdenking van terroristisch misdrijf.
4. Mogelijk: voorstellen voor additionele waarborgen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
5. Ondermijningswet
6. Verbod op Outlaw Motorcycle Gangs
7. Voortzetting behandeling initiatiefwetsvoorstel Strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel
8. Aanpassing wetsvoorstel Regulering prostitutie: vergunningplicht, lokale intakegesprekken, pooierverbod
9. Experimenten met gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik
Rechtspraak    
10. Innovatieve wetgeving voor experimenten met eenvoudige procedures
11. Herziening stelsel van rechtsbijstand
Strafrecht    
12. Verdubbeling strafmaat voor haatzaaien
13. Uitbreiding verbodsbepalingen voor radicale organisatie die tot doel hebben om democratische rechtstaat omver te werpen of af te schaffen
14. Wijziging stelsel van voorwaardelijke invrijheidstelling
15. Verplichting voor verdachten van zware gewelds- en zedenmisdrijven om ter zitting te verschijnen
16. Verspreiden wraakporno wordt zelfstandig delict
17. Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens wordt heroverwogen
Personen- en familierecht    
18. Herijking ouderschap
19. Modernisering van nationaliteitsrecht
Openbaar bestuur    
20. Voortzetting initiatiefvoorstel deconstitutionalisering benoeming burgemeester en CvdK
21. Aanpassing Wet gemeenschappelijke regelingen ter verbetering van politieke verantwoording
22. Doorgaan met normalisering van rechtspositie van ambtenaren
Onderwijs    
23. Schrappen van wettelijke basis voor verplicht afnemen van Diagnostische Tussentijdse Toets in voortgezet onderwijs
24. Opdracht aan scholen om regionaal zo dekkend mogelijk aanboed van brugklassen aan te bieden
25. Meer experimentele ruimte voor samenwerking PO en VO
26. Herziening onderwijscurriculum wettelijk verankerd in 2019.
27. Alternatief voor rekentoets in VO
28. Experimenten mogelijk in vo om vakken op hoger niveau af te ronden
29. Onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden
30. Plicht voor samenwerkingsverbanden om doorzettingsmacht te beleggen
31. Mogelijkheid van maatschappelijke diensttijd
32. Kwalificatieplicht verhogen naar 21 jaar
33. Emancipatie en LHBTI: Voortzetting behandeling initiatiefvoorstel tot aanpassing van Algemene wet gelijke behandeling
34. Onderwijsinspectie krijgt discretionaire bevoegdheid om rekening te houden met bovenmatig veel zorgleerlingen
35. Burgerschapsopdracht wordt verduidelijkt
36. Schrappen van regels n.a.v. pilot regelluwe scholen
37. Cascadebekostiging MBO wordt afgeschaft
38. Fusietoets in basisonderwijs wordt geschrapt, in VO bij krimpproblematiek
39. Stichten van scholen op basis van belangstelling van ouders en kinderen wordt vergemakkelijkt
40. Wettelijke deugdelijkheidseisen voor plannen van nieuwe scholen
41. Wettelijke regeling van thuisonderwijs
42. Aanscherping van eisen aan regionaal arbeidsmarktperspectief
Zorg    
43. Ouderenzorg: aanpak knelpunten n.a.v. evaluatie Wmo
44. Ouderenzorg: minder regels
45. In overleg met initiatiefnemers van Wet houdende verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars
46. Aanpassing mededingingsregels waar die samenwerking in belang van patiënten frustreren
47. Geestelijke gezondheidszorg: organiseren van regionale doorzettingsmacht
48. Wet langdurige zorg toegankelijk maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben
49. Aanpak knelpunten na evaluatie Jeugdwet
50. Zo nodig afdwingen van samenwerking specialistische jeugdhulp
51. Implementatie VN-gehandicaptenverdrag
52. Gratis VOG voor vrijwilligers die werken met mensen in afhankelijkheidssituatie
53. Bevriezen van maximale verplichte eigen risico
54. Maximering bijbetalingen in Geneesmiddelenvergoedingssysteem
55. Abonnementstarief Wmo-zorg
56. Verlaging eigen bijdragen Wlz-zorg en beschermd wonen (Wmo)
57. Inventarisatie knelpunten publieke aanbestedingen bij overheidsdiensten in sociaal domein
58. Schrapsessie: minder regels
59. Evaluatie euthanasiewetgeving
60. Discussie over verruiming onderzoek embryo’s
61. Sport: verlenging regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties
Arbeids-markt
62. Kijken naar elke regeling om te zien of er nog sprake is van een juiste balans
63. Introductie van cumulatiegrond in ontslagrecht
64. Meer balans in transitievergoeding
65. Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk
66. Payrolling: soepeler arbeidsrechtelijke regime van uitzendovereenkomst buiten toepassing verklaard
67. Nulurencontracten
68. Differentiatie van WW-premie naar type contract
69. Verlichting van verplichtingen voor loondoorbetaling bij ziekte
70. Meer prikkels in arbeidsongeschiktheidsregelingen richting werk (WIA)
71. Wet DBA vervangen
72. Onderzoek naar ondernemersovereenkomst in BW
73. Participatiewet: loonkostensubsidie vervangen door mogelijkheid van loondispensatie
74. Banen banenafspraak boven wettelijk minimumloon blijven meetellen
Schulden en armoede
75. Stapeling van boetes gemaximeerd
76. Handhaving maximale incassokosten, minimumbedrag mogelijk omlaag
77. Experiment met schuldenrechter
Zorg en oudere werknemers
78. Partnerverlof bij geboorte verlengd
79. Nieuwe financieringssystematiek voor kinderopvang
80. Eventuele specifieke voorzieningen oudere werknemers
81. Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen verlengd
Pensioen
82. Doorsneesystematiek wordt afgeschaft, nieuw contract
83. Wettelijke kaders over opbouw- en uitkeerregels
84. Kaders voor transitie
Wonen
85. Huurmarkt: markttoets vereenvoudigd, korting op verhuurdersheffing bij verduurzaming, aanpassingen huurtoeslag
86. Koopwoningmarkt: afbouw maximale hypotheek en fiscale behandeling, uitfaseren bevordering van financiering van eigen woning met eigen middelen
87. Verduurzaming van gebouwde omgeving: aansluitplicht gas vervangen door warmterecht (idem: 118)
88. Indien nodig bescherming van consumenten bij gebouw-gebonden financiering via Wft en BW
Ondernemers
89. Modernisering van wet- en regelgeving, beperking van regeldruk en administratieve lasten, bv. met MKB-toets
90. Passende regels en meer ruimte voor ondernemingen sociale of maatschappelijke doelen
91. Meer mogelijkheden voor proefprojecten, experimenteerruimte, testlocaties en regelvrije zones
92. Evt. aanpassing “gebruikelijke-loon-regeling” na evaluatie, verruiming ivm start-ups en scale-ups
93. Oprichting Invest-NL
94. Bank- en overige vergunning lichtere vorm voor FinTech
95. Aanpassing eisen voor leverage ratio
96. Specifieke bescherming voor vitale sectoren
97. Verschuiving van invloed aandeelhouders van korte termijn naar waardecreatie op lange termijn
98. Zo nodig extra bevoegdheden ACM m.b.t. gedragscode voor oneerlijke handelspraktijken
99. Aanpassing mededingingswet om samenwerking in land- en tuinbouw expliciet toe te staan (gelijk aan 131)
100. AVV-mogelijkheid in land- en tuinbouwsector (gelijk aan 132)
101. Aanscherping algemeen belang bepaling in Wet Markt en Overheid
102. Aanvullende wetgeving op gebied van franchise
103. Belastingheffing bij brievenbusfirma’s
104. Beperken belastingvoordelen voor vreemd vermogen
105. Verlaging VPB, afschaffing dividendbelasting
Belasting-stelsel
106. Fiscale maatregelen
107. Trustsector: strenger regelgevend kader, toezichtinstrumentarium uitgebreid
108. Versterking informatiepositie Belastingdienst n.a.v. Panama papers
Klimaat en energie
109. Klimaatwet
110. Verhuurdersheffing mede afhankelijk van investeringen in energiebesparing
111. Omvorming salderingsregeling duurzame elektriciteit
112. Stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie verbreed
113. Aanpassing energiebelasting
114. Subsidiering van bijstook biomassa in kolencentrales na 2024 stopgezet
115. Kilometerheffing voor vrachtverkeer
116. (Evt.) aanpassing mededingingswetgeving als deze samenwerking met oog op duurzaamheid in de weg staat
117. Verlenging subsidieregeling energiebesparing sportverenigingen
118. Aansluitplicht gas vervangen door warmterecht (Idem: 87)
119. Aanscherping energieprestatie-eisen voor nieuwbouw
120. Aparte regeling voor energiecoöperaties
Mobiliteit
121. Spelregels over eigendom en gebruik van reisdata (privacy)
122. Uitfasering fiscale stimulering emissieloze auto’s
123. Eén systeem voor eenduidige categorieën en borden voor milieuzones
124. Flexibel en vraaggericht vervoer (‘mobility as a service’ )
125. ProRail wordt publiekrechtelijke zbo met eigen rechtspersoonlijkheid
126. Wijziging boetesysteem verkeersovertredingen
127. Geen doorberekening kosten toezicht en handhaving in vervoerssector
Gaswinning en ondergrond
128. Wijziging Mijnbouwwet en andere wetten ivm risico’s bij gebruik van ondergrond
129. Nationaal coördinator Groningen krijgt wettelijk verankerde onafhankelijke positie
130. Schadefonds onder onafhankelijke publieke regie
Landbouw enz.
131. Aanpassing Mededingingswet om samenwerking in land- en tuinbouw expliciet toe te staan (idem: 99)
132. AVV-mogelijkheid voor sectorale afspraken in land- en tuinbouw (idem: 100)
133. ACM-toezicht op hogere prijzen voor boeren en tuinders van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bv. t.a.v. duurzaamheid of dierenwelzijn
134. Eén beheerautoriteit voor de Waddenzee
135. Geen wettelijke verplichting tot weidegang
136. Witte lijst van bonafide hondenhandelaren
137. Aangepaste regeling van positieflijst van toegestane huisdieren
Leef-omgeving
138. Traject Omgevingswet wordt voortgezet
139. Inventarisatie van knelpunten die duurzame innovaties in de weg staan
Migratie
140. Schrappen van nationale koppen op Europese asielregels
141. Verruiming van mogelijkheden om vreemdelingen in bestuursrechtelijke vreemdelingenbewaring te stellen
142. Aanpassing verplichting tot meewerken voor vertrekplichtigen
143. Handhaving kinderpardon in huidige vorm
144. Tewerkstellingsvergunning kan ook voor 3 jaar worden verleend
Integratie
145. Er blijft gemeentelijke experimenteerruimte voor werkmogelijkheden voor aspirant-statushouders
146. Zo nodig regels om zelfredzaamheid van nieuwkomers te bevorderen.
147. Aanscherping termijn voor openbare-orde-criterium bij naturalisatieverzoeken van 4 naar 5 jaar
148. Herzien inburgeringscursussen

Nog een wettelijke maatregel gevonden? Geef het door aan toezichttafel@gmail.com.

%d bloggers liken dit: