Cautie

De cautie is de mededeling aan een verdachte dat deze het recht heeft om te zwijgen. Het is gebaseerd op het recht van verdachten om te zwijgen of om leugens te vertellen. Het doel ervan is te voorkomen dat een verdachte ongewild meewerkt aan zijn eigen veroordeling.Dit heet het “verbod op zelfincriminatie” (nemotenetur se ipsum accusare).

De cautieverplichting is vastgelegd in artikel 29 Wetboek van Strafvordering.

Verklaringen van een verdachte die hij heeft afgelegd vóórdat hem de cautie werd gegeven kunnen niet meewerken voor het bewijs. Als de cautie ten onrechte niet is uitgesproken, zal de rechter nagaan of de verdachte door deze fout in zijn verdediging geschaad is. Zo ja, dan wordt het daarmee verkregen bewijs genegeerd.Verklaringen die worden afgelegd vóórdat de persoon in kwestie aan te merken is als verdachte, kunnen wel als bewijsmateriaal gebruikt worden.

Cauties kunnen alleen worden gegeven door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

%d bloggers liken dit: