College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA)

Het College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA) is op grond van de in 2003 in werking getreden Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (artikel 2) belast met het toezicht op een aantal collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten.

Het CvTA ziet er onder meer op toe dat collectieve beheersorganisaties* een overzichtelijke administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren, en voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het heeft adviesrecht, informatierecht, toegangsrecht, inzagerecht, bevoegdheid tot het benoemen van accountants en bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen.

Het CvTA is een zbo en is gevestigd te Amsterdam. Het heeft een begroting van bijna €1 miljoen en naast 1 fte voor de drie collegeleden (gezamenlijk) nog enkele fte’s voor uitvoering en ondersteuning.

*Een collectieve beheersorganisatie is belast met de inning en/of de verdeling van vergoedingen op grond van auteurs- en naburige rechten. Voorbeelden van een CBO zijn Buma en Stichting Reprorecht.

Laatste update: 16-3-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!