Gedogen

Gedogen is een al dan niet formele beslissing om een bepaalde handhavingbevoegdheid niet toe te passen bij geconstateerde overtreding van een regel. Gedogen kan worden toegepast in overmachtssituaties, overgangssituaties of in gevallen van onevenredigheid (zoals kans op legalisatie). In 1996 heeft het kabinet een nota inzake gedogen opgesteld: Gedogen in Nederland. 

Gedogen kan actief, passief of selectief. In principe dient gedogen te passen binnen een formeel vastgesteld gedoogbeleid. Het actief of uitdrukkelijk gedogen wordt in een openbare gedoogbeschikking vastgelegd, met daaraan verbonden voorwaarden. 

Bij passief of stilzwijgend gedogen heeft het bestuursorgaan kennis van een overtreding maar treft geen maatregelen en treedt niet handhavend op. Dit is eigenlijk niet toegestaan.

Selectief gedogen gebeurt louter op operationeel niveau, wat handhavers speelruimte geeft om effectiever op te treden tegen overlastgevend gedrag. Preventie van ongewenst gedrag en minimalisatie van overlast voor de omgeving zijn hierbij de belangrijkste overwegingen. 

Zie ook: 

%d bloggers liken dit: