Toezichthouder

Een toezichthouder is volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een persoon die bij of krachtens wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (art.5.11).

De termen toezichthouder en handhaver worden veel door elkaar gebruikt en zijn min of meer synoniem. Een inspecteur is een werknemer van een inspectie belast met toezicht. De bevoegdheden van een toezichthouder zijn vastgelegd in de Awb, de artikelen onder Titel 5.2. (artikelen 5.11 t/m 5.20). Een toezichthouder kan ook buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zijn.

Bron: Begrippenkader rijksinspecties

%d bloggers liken dit: