Basistakenpakket (BTP)

Het Besluit Omgevingsrecht verplicht Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders om bepaalde vergunnings-, toezicht– en handhavingstaken (vth) door een Regionale Uitvoeringsdiensten of Omgevingsdiensten (RUD/OD) te laten verrichten. In beginsel omvat dit de meer complexe milieutaken en die worden tezamen het basistakenpakket (BPT) genoemd. In bijlage VI van het Omgevingsbesluit staan de activiteiten die tot het basistakenpakket van de RUDs en ODs behoren. Dat zijn (op hoofdlijnen):

  • verlenen van vergunningen, het beoordelen van meldingen en het stellen van maatwerkvoorschriften voor zowel de centrale als de decentrale regels;
  • houden van toezicht op en handhaving van de vergunningen en de centrale en de decentrale regels.

Dit geldt voor activiteiten die zijn aangewezen als milieubelastende activiteit in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of voor een bouwactiviteit of sloopactiviteiten zoals in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en in bijlage VI bij artikel 13.12 lid 1 van het Omgevingsbesluit aangewezen als onderdeel van het BTP.

Het staat Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders vrij om meer taken aan een omgevingsdienst op te dragen.

Zie ook:

Laatste update: 18-3-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!